กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

การสังเคราะห์อิพอกซิไดซ์พลาสติไซเซอร์จากน้ำมันที่ใช้แล้วสำหรับฟิลม์ PVC

SYNTHESIS OF EPOXIDIZED PLASTICIZER FROM WASTE COOKING OIL FOR PVC FILM

@คณะวิทยาศาสตร์

#Cluster 2024
#BCG (Bio-Circular-Green Economy)
การสังเคราะห์อิพอกซิไดซ์พลาสติไซเซอร์จากน้ำมันที่ใช้แล้วสำหรับฟิลม์ PVC

รายละเอียด

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำพลาสติไซเซอร์ จากการสังเคราะห์น้ำมันที่ผ่านการใช้แล้วนำมาเป็นสารเติมแต่งให้กับแผ่นพีวีซีแทนการใช้สารเติมแต่งDOP พร้อมศึกษาคุณสมบัติ epoxidize waste cooking oil plasticizer และสมบัติทางกายภาพและเคมีของแผ่นฟิล์มpvcเพื่อลดความเป็นอันตรายต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการให้ความร้อนและกระบวนการเผาไหม้  โดยการสังเคราะห์นำ้มันที่ผ่านการใช้แล้วโดยการใช้ปฏิกิริยาอิพอกซิเดชันเพื่อให้เกิดหมู่อิพอกซีและใช้ไอโซโพรพิลเพื่อให้หมู่อิพอกซีเกิดการแตกวงออกและเกิดหมู่ OH ที่สามารถเป็นพลาสติคไซเซอร์ได้โดยทำการตรวจสอบ โครงสร้างทางเคมีด้วยเครื่อง FT-IR พบว่าเกิดพีคในช่วง 3000-3500cm ซึ่งยืนยันการเปิดวงหมู่อิพอกซี่

วัตถุประสงค์

ปัจจุบันพบว่าในประเทศไทยมีแนวโน้มการ บริโภคน้ำมั่นพืชเพิ่มขึ้นทุกปีส่งผลให้มีปริมาณน้ำมันที่ ผ่านการใช้แล้วเพิ่มขึ้นเช่นกันโดยส่วนใหญ่นั้นพบว่า ภาคครัวเรือนไม่ได้มีการจัดการนำมันที่ใช้แล้วอย่างเหมาะสม จึงส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ ก๊าซมีเทนจากการหมักหมมซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจก มีศักยภาพทําให้ร้อนเป็น 25 เท่าของก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ก่อให้เกิดปัญหาโลกร้อนอีกทั้งยังเกิดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือก๊าซไข่เน่าซึ่งส่งกลิ่นเหม็นไม่พึงประสงคพลาสติก

       โพลีไวนิลคลอไรด์ (Polyvinyl chloride) หรือ พีวีซี (PVC) นิยมนำมาผลิตเป็น ผลิตภัณฑ์หลากหลาย เนื่องด้วยคุณสมบัติที่แข็งแรง ทนทาน หนึ่งในผลิตภัณฑ์ PVC ที่นิยม คือ บรรจุภัณฑ์อาหารซึ่งนิยมใช้ทำ ถุงหูหิ้ว ฟิล์มยืดสำหรับห่อเนื้อ สัตว์สด ผักและผลไม้สด เนื่องจากความใสและมันวาว ทำให้สามารถเห็นผลิตภัณฑ์และอัตราการซึมผ่านของ ก๊าซและไอน้ำอยู่ในช่วงที่เหมาะสม ทว่าพลาสติไซเซอร์หรือสารเติมแต่งปรับปรุงคุณภาพ PVC เช่น DIOCTYL PHTHALATE(DOP), แบเรียม เป็นอันตราย ต่อร่างกายเมื่อมีการห่ออาหารในขณะร้อน อีกทั้งเมื่อกำจัด PVC ด้วยกระบวนการเผานั้น จะเกิดการปลด ปล่อยสารไดออกซิน ซึ่งเป็นสารอันตรายที่ได้รับพิจารณาเป็นสารอันตรายชั้นที่ 1 ซึ่งหมายถึงสารที่มี ความเป็นพิษสูงที่สุด และเป็นสารก่อมะเร็ง สารไดออกซินมีผลต่อสุขภาพและพันธุกรรมมนุษย์และเป็นสารที่สลายตัวยากมีความคงทนยาวนานในสิ่งแวดล้อม สามารถปนเปื้อนสู่บรรยากาศได้
 
        ดังนั้น งานวิจัยครั้งนี้จึงทำการสกัด Epoxidize waste cooking oil จากนำมันที่ผ่านใช้แล้ว นำมาเป็นพลาสติไซเซอร์ใน PVC เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์บรรจุ อาหารที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายและเป็นมิตรต่อสิ่ง แวดล้อม

ผู้จัดทำ

อาทิตยา เเหลมศรี
ARTHITTAYA LAEMSRI

#นักศึกษา

สมาชิก
อานิตาร์ สมิงแก้ว
ARNITA SMINGKAEW

#นักศึกษา

สมาชิก
ฟาฮาน่า บุญแก่น
FAHANA BOONKAEN

#นักศึกษา

สมาชิก
ชมพูนุท ไชยรักษ์
CHOMPOONUT CHAIYARAKSA

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา
พงษ์เสริฐ ศรีพรหม
Pongsert Sriprom

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด