กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

การวิเคราะห์เชิงคุณภาพของข้าวเก่า และข้าวใหม่โดยใชเ้ทคนิคNear infrared spectroscopy, NIR

Qualitative analysis of old and new rice using Near infrared spectroscopy, NIR technique.

@คณะอุตสาหกรรมอาหาร

#KLLC 2024
#Industry 4.0
การวิเคราะห์เชิงคุณภาพของข้าวเก่า และข้าวใหม่โดยใชเ้ทคนิคNear infrared spectroscopy, NIR

รายละเอียด

การปลอมปนข้าวสารเก่าและข้าวสารใหม่ ที่มีเนื้อหาข่าวว่าข้าวหุงไม่ขึ้นหม้อมีข้าวเสียที่เกิดการกัดของมอด แต่ไม่ได้ส่งผลอันตรายต่อร่างกายผู้บริโภคแต่อาหารที่ถูกปลอมแปลงบางชนิดอาจส่งผลถึงตายได้ด้วยดังนั้น ปัญหาการปลอมปนเป็นนั้นเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภครวมถึงอาจจะอันตรายมากต่อผู้บริโภค จึงเป็นปัญหาที่สมควรที่จะเกิดการแก้ไข รวมถึงค้นหาแนวทางที่สามารถจะนำมาป้องกันโดยมีการตรวจคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนการนำมาวางขายสู่ท้องตลาด โดยการตรวจสอบการปลอมปนด้วยตาเปล่าเป็นเรื่องที่ยากเนื่องจากอาจมีความแตกต่างของสีผลิตภัณฑ์เพียงเล็กน้อยซึ่งข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญและเป็นอาหารหลักของประเทศไทยแบ่งออกตามอายุการเก็บรักษาได้ 2 ประเภท คือข้าวใหม่และข้าวเก่า ความแตกต่างของเข้าใหม่แล้วเข้าเก่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมีภายในของเมล็ดข้าวได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และน้ำหรือความชื้น โดยปัญหาการปลอมปนผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ได้มาตรฐานที่เป็นชนิดเดียวกันมาปลอมปนซึ่งผู้บริโภคนั้นจะไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยตาเปล่าเราจะหาวิธีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์โดยการใช้เครื่องมือ Near  infrared spectroscopy , NIRS ซึ่งเป็นการตรวจสอบโดยไม่ทำลายตัวอย่างโดยจะใช้คลื่นแสงที่ช่วงความยาวคลื่น 800-2500 นาโนเมตรและใช้เครื่องมือวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างสีข้าวเก่าและข้าวใหม่ของข้าวหอมมะลิโดยใช้เครื่อง
Spectrophotometer เพื่อให้สามารถแยกความแตกต่างของคุณภาพของเมล็ดข้าวหอมมะลิเก่าและใหม่ได้เพื่อตรวจสอบ

วัตถุประสงค์

   ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญและเป็นอาหารหลักของประเทศไทยแบ่งออกตามอายุการเก็บรักษาได้ 2 ประเภท คือข้าวใหม่และข้าวเก่า โดยข้าวสารที่ได้จากการสีข้าวเปลือกหลังจากเก็บเกี่ยวไม่นานจะเรียกว่าเข้าใหม่ส่วนข้าวสารที่ได้จากการสีข้าวหลังจากเก็บเกี่ยวไม่น้อยกว่า 4-6 เดือน จะเรียกว่าข้าวเก่า ความแตกต่างของเข้าใหม่แล้วเข้าเก่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมีภายในของเมล็ดข้าวได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และน้ำหรือความชื้น
ปัญหาการปลอมปนผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ได้มาตรฐานที่เป็นชนิดเดียวกันมาปลอมปนกับผลิตภัณฑ์อาหารที่มีมาตรฐานนำมาขายในราคาที่ปกติเพื่อเป็นการลดต้นทุนของผู้ขาย แต่ส่งผลเสียต่อผู้บริโภค ซึ่งผู้บริโภคนั้นจะไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยตาเปล่า โดยอ้างอิงจากข่าวในอินเตอร์เน็ตที่มีสต็อกข้าวรัฐบาลล้นคลังซึ่งมีการประมูลโล๊ะข้าวค้างสต็อกขายสู่ตลาดซึ่งอาจเป็นข้าวที่ไม่ได้มาตรฐานและมีอายุมาก โดยปัญหาที่เรามีความสนใจที่จะนำมาทดลองคือ “ การปลอมปนข้าวสารเก่าและข้าวสารใหม่ ” ที่มีเนื้อหาข่าวว่าข้าวหุงไม่ขึ้นหม้อมีข้าวเสียที่เกิดการกัดของมอด แต่ไม่ได้ส่งผลอันตรายต่อร่างกายผู้บริโภคแต่อาหารที่ถูกปลอมแปลงบางชนิดอาจส่งผลถึงตายได้ด้วย ดังนั้น ปัญหาการปลอมปนเป็นนั้นเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภครวมถึงอาจจะอันตรายมากต่อผู้บริโภค จึงเป็นปัญหาที่สมควรที่จะเกิดการแก้ไข รวมถึงค้นหาแนวทางที่สามารถจะนำมาป้องกันโดยมีการตรวจคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนการนำมาวางขายสู่ท้องตลาด โดยการตรวจสอบการปลอมปนด้วยตาเปล่าเป็นเรื่องที่ยากเนื่องจากอาจมีความแตกต่างของสีผลิตภัณฑ์เพียงเล็กน้อย จึงจะต้องจัดหาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและมีความแม่นยำ จึงได้เลือกใช้เทคนิค Near Infrared Spectroscopy, NIRS เพื่อตรวจสอบการปลอมปนข้าวสารใหม่กับสิ่งปลอมปนตัวอย่างคือ “ ข้าวสารเก่า ” นำมาทดสอบการตรวจจับสิ่งปลอมปนของเครื่องมือ NIRS และการทดสอบนี้จะทำให้ผู้ศึกษาสามารถเรียนรู้กระบวนการทดสอบและการประมวลผลลัพธ์จากกราฟค่าการทดลอง ซึ่งนำมาถึงบทสรุปประโยชน์ของเครื่องมือ NIRS
          จากแนวคิด ผลการศึกษาและปัญหาดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะทดลองในเรื่อง ปัญหาการปลอมปนข้าวสารเก่าและข้าวสารใหม่ โดยมีการนำข้าวสารเก่าที่ค้างสต็อกเป็นเวลานานที่ไม่ได้มาตรฐานแล้วนั้นมาผสมรวมกับข้าวสารใหม่ เพื่อเป็นการลดต้นทุนของข้าวสารโดยเป็นการกระทำที่เอาเปรียบผู้บริโภค โดยการศึกษาในครั้งนี้นั้นเพื่อนำไปใช้ในการเรียนรู้ศึกษาผลิตภัณฑ์อาหารชนิดอื่นอีกต่อไป

ผู้จัดทำ

ภัทรดา แสงวารินทร์
PATRADA SAENGWARIN

#นักศึกษา

สมาชิก
ฐิติรัตน์ ธรรมรัตโนทัย
THITIRAT THAMMARATNOTHAI

#นักศึกษา

สมาชิก
สนธิสุข ธีระชัยชยุติ
Sontisuk Teerachaichayut

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด