Back

Qualitative analysis of old and new rice using Near infrared spectroscopy, NIR technique.

การวิเคราะห์เชิงคุณภาพของข้าวเก่า และข้าวใหม่โดยใชเ้ทคนิคNear infrared spectroscopy, NIR

@คณะอุตสาหกรรมอาหาร

#KLLC 2024
#Industry 4.0
การวิเคราะห์เชิงคุณภาพของข้าวเก่า และข้าวใหม่โดยใชเ้ทคนิคNear infrared spectroscopy, NIR

Details

Adulteration of old rice and new rice There is news content that rice does not cook well in the pot, there is spoiled rice caused by moth bites. But it does not cause harm to the consumer's body, but some counterfeit foods can cause death as well. The problem of adulteration is that it takes advantage of consumers and can be very dangerous to consumers. Therefore, it is a problem that deserves to be solved. Including finding ways that can be prevented by checking the quality of products before being put on the market. Checking for adulteration with the naked eye is difficult because there may be slight differences in product color. Rice is an important economic crop and the main food of Thailand. It can be divided into 2 types according to shelf life: rice new and old rice The difference between new and old rice grains is caused by changes in the internal chemical composition of rice grains, including carbohydrates, proteins, fats, and water or moisture. The problem of adulteration of sub-standard food products of the same type that consumers cannot recognize with the naked eye, we will find a way to inspect the product by using Near infrared spectroscopy, NIRS, which is an inspection. Without destroying the sample, it uses light waves in the wavelength range of 800-2500 nanometers and uses a device to analyze the difference between the color of old rice and new rice of jasmine rice using a machine. Spectrophotometer To be able to differentiate the quality of old and new jasmine rice grains for inspection.

Objective

   ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญและเป็นอาหารหลักของประเทศไทยแบ่งออกตามอายุการเก็บรักษาได้ 2 ประเภท คือข้าวใหม่และข้าวเก่า โดยข้าวสารที่ได้จากการสีข้าวเปลือกหลังจากเก็บเกี่ยวไม่นานจะเรียกว่าเข้าใหม่ส่วนข้าวสารที่ได้จากการสีข้าวหลังจากเก็บเกี่ยวไม่น้อยกว่า 4-6 เดือน จะเรียกว่าข้าวเก่า ความแตกต่างของเข้าใหม่แล้วเข้าเก่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมีภายในของเมล็ดข้าวได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และน้ำหรือความชื้น
ปัญหาการปลอมปนผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ได้มาตรฐานที่เป็นชนิดเดียวกันมาปลอมปนกับผลิตภัณฑ์อาหารที่มีมาตรฐานนำมาขายในราคาที่ปกติเพื่อเป็นการลดต้นทุนของผู้ขาย แต่ส่งผลเสียต่อผู้บริโภค ซึ่งผู้บริโภคนั้นจะไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยตาเปล่า โดยอ้างอิงจากข่าวในอินเตอร์เน็ตที่มีสต็อกข้าวรัฐบาลล้นคลังซึ่งมีการประมูลโล๊ะข้าวค้างสต็อกขายสู่ตลาดซึ่งอาจเป็นข้าวที่ไม่ได้มาตรฐานและมีอายุมาก โดยปัญหาที่เรามีความสนใจที่จะนำมาทดลองคือ “ การปลอมปนข้าวสารเก่าและข้าวสารใหม่ ” ที่มีเนื้อหาข่าวว่าข้าวหุงไม่ขึ้นหม้อมีข้าวเสียที่เกิดการกัดของมอด แต่ไม่ได้ส่งผลอันตรายต่อร่างกายผู้บริโภคแต่อาหารที่ถูกปลอมแปลงบางชนิดอาจส่งผลถึงตายได้ด้วย ดังนั้น ปัญหาการปลอมปนเป็นนั้นเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภครวมถึงอาจจะอันตรายมากต่อผู้บริโภค จึงเป็นปัญหาที่สมควรที่จะเกิดการแก้ไข รวมถึงค้นหาแนวทางที่สามารถจะนำมาป้องกันโดยมีการตรวจคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนการนำมาวางขายสู่ท้องตลาด โดยการตรวจสอบการปลอมปนด้วยตาเปล่าเป็นเรื่องที่ยากเนื่องจากอาจมีความแตกต่างของสีผลิตภัณฑ์เพียงเล็กน้อย จึงจะต้องจัดหาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและมีความแม่นยำ จึงได้เลือกใช้เทคนิค Near Infrared Spectroscopy, NIRS เพื่อตรวจสอบการปลอมปนข้าวสารใหม่กับสิ่งปลอมปนตัวอย่างคือ “ ข้าวสารเก่า ” นำมาทดสอบการตรวจจับสิ่งปลอมปนของเครื่องมือ NIRS และการทดสอบนี้จะทำให้ผู้ศึกษาสามารถเรียนรู้กระบวนการทดสอบและการประมวลผลลัพธ์จากกราฟค่าการทดลอง ซึ่งนำมาถึงบทสรุปประโยชน์ของเครื่องมือ NIRS
          จากแนวคิด ผลการศึกษาและปัญหาดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะทดลองในเรื่อง ปัญหาการปลอมปนข้าวสารเก่าและข้าวสารใหม่ โดยมีการนำข้าวสารเก่าที่ค้างสต็อกเป็นเวลานานที่ไม่ได้มาตรฐานแล้วนั้นมาผสมรวมกับข้าวสารใหม่ เพื่อเป็นการลดต้นทุนของข้าวสารโดยเป็นการกระทำที่เอาเปรียบผู้บริโภค โดยการศึกษาในครั้งนี้นั้นเพื่อนำไปใช้ในการเรียนรู้ศึกษาผลิตภัณฑ์อาหารชนิดอื่นอีกต่อไป

Project Members

ภัทรดา แสงวารินทร์
PATRADA SAENGWARIN

#นักศึกษา

Member
ฐิติรัตน์ ธรรมรัตโนทัย
THITIRAT THAMMARATNOTHAI

#นักศึกษา

Member
สนธิสุข ธีระชัยชยุติ
Sontisuk Teerachaichayut

#อาจารย์

Advisor

Vote for this Innovation!

Loading...