กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

การศึกษาพฤติกรรมของแบตเตอรี่ LFP ในฟังก์ชันของความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ

Study of behavior of LFP battery as function of relative humidity and temperature

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#KLLC 2024
#Digital Technology
การศึกษาพฤติกรรมของแบตเตอรี่ LFP ในฟังก์ชันของความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ

รายละเอียด

ในปัจจุบันมีมีการใช้แบตเตอรี่เพื่อเป็นแหล่งพลังงานให้กับรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งการใช้รถยนต์ไฟฟ้าต้องมีการชาร์จแบตเตอรี่ เป็นผลให้เกิดการเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่ ทางคณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจในการศึกษา ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่ ไม่ว่าจะเป็น ความชื้น และอุณหภูมิ โดยการศึกษาของคณะผู้จัดทำ จะทำการอัดประจุและคายประจุภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อสังเกตพฤติกรรมการเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่ โดยผลที่นำมาบ่งชี้สุขภาพของแบตเตอรี่คือ ค่าความต้านทานของแบตเตอรี่ในรูปแบบ Cole - Cole Plot 

วัตถุประสงค์

เนื่องด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันประสบปัญหาเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ฝุ่นละออง และก๊าซเรือนกระจก
ซึ่งมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการคมนาคม ในปัจจุบันได้มีการส่งเสริมเรื่องพลังงานสะอาดมากยิ่งขึ้น หลาย
ประเทศมีการรณรงค์ให้ช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งยานยนต์ไฟฟ้าเป็นทางเลือกหนึ่งในการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพราะเปลี่ยนจากการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงมาเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยคาดการณ์ว่าจะมีการ
ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าบนท้องถนนมากยิ่งขึ้น ยานยนต์ไฟฟ้าเป็นยานพาหนะที่มีการเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ในแบตเตอรี่และดึงพลังงานจากแบตเตอรี่
ออกมาให้มอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อทําให้รถสามารถขับเคลื่อนได้ โดยองค์ประกอบหลักภายในของตัวยานยนต์ไฟฟ้า
ได้แก่ มอเตอร์ มีหน้าที่เป็นตัวขับเคลื่อนรถยนต์ไฟฟ้า รีดิวเซอร์ มีหน้าที่เป็นตัวส่งผ่านกําลังจากมอเตอร์ไฟฟ้า
สู่ระบบเพลา แบตเตอรี่ มีหน้าที่เก็บพลังงานไฟฟ้า ออนบอร์ดชาร์จเจอร์มีหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสสลับจากที่
ชาร์จ ให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง และ ตัวควบคุมกําลังไฟฟ้า มีหน้าที่ควบคุมกําลังไฟฟ้าของอุปกรณ์ทั้งหมด
จากส่วนประกอบของยานยนต์ไฟฟ้าที่กล่าวมาข้างต้น แบตเตอรี่เป็นหนึ่งส่วนที่สําคัญ ในปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้า
ส่วนใหญ่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน บริษัทที่มียอดขายรถยนต์ไฟฟ้ามากที่สุด คือ บริษัท BYD ซึ่งใช้ Blade
battery เป็นแบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออนฟอสเฟต (LFP) แบบ Cell-to-pack ทําให้เพิ่มเซลล์แบตเตอรี่ได้มาก
ขึ้นละมีความปลอดภัยสูง และบริษัท CATL ได้มีการเปิดตัวแบตเตอรี่ LFP ใหม่ในชื่อ Shenxing
Superfast Charging Battery ซึ่งสามารถชาร์จด้วยความเร็ว 4C อีกทั้งยังสามารถขับได้ไกล 400 กิโลเมตร
ในเวลาชาร์จ 10 นาที คาดว่าจะมีการนําไปใช้ในรถ Tesla Model 3 โดยคณะจัดทําจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเสื่อมสภาพและสุขภาพของแบตเตอรี่ภายใต้สภาวะต่างๆ
ดังนั้นคณะผู้จัดทําเลือกศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบวมและความต้านทานภายในของแบตเตอรี่
ซึ่งเป็นผลมาจากอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ โดยค่าความต้านทานภายในของแบตเตอรี่สามารถบอกถึงการเสื่อมสภาพและสุขภาพของแบตเตอรี่

ผู้จัดทำ

กชภณ สีบุญเรือง
KOTCHAPON SEEBOONRUEANG

#นักศึกษา

สมาชิก
กิตติพศ เจนสวัสดิ์พงศ์
KITTIPOT JANESAWATPONG

#นักศึกษา

สมาชิก
กันต์กวี พิผ่วนนอก
KANKAWI PHIPHUANNOK

#นักศึกษา

สมาชิก
ณัฐภูมิ อำนวยทรัพย์
NUTTAPUM AMNUAYSUP

#นักศึกษา

สมาชิก
ฐิติชญา พุทธวงศ์
TITICHAYA PUTTAWONG

#นักศึกษา

สมาชิก
วิวัฒน์ เกยูรวงศ์
Wiwat Keyoonwong

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด