กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

การตรวจเม็ดเลือดที่ผิดปกติในผู้ป่วยธาลาซีเมียโดยการใช้ AI

Detection of thalassemia from peripheral blood smears using AI

@คณะแพทยศาสตร์

#KLLC 2024
#Healthcare and Wellness
การตรวจเม็ดเลือดที่ผิดปกติในผู้ป่วยธาลาซีเมียโดยการใช้ AI

รายละเอียด

งานวิจัยมุ่งเน้นการสร้าง AI ที่สามารถตรวจพบเซลเลือดที่ผิดปกติในผู้ป่วยธาลาซีเมีย  โดยแบ่งแยกเป็น 7 กลุ่ม และสอน AI ทั้งหมด 3 โมเดล ( YOLOv4-128, YOLOv4-256, and YOLOv4-tiny) เพื่อเปรียบเทียบหาโมเดลที่ดีที่สุด

วัตถุประสงค์

Thalassemia, the most prevalent inherited-blood disorders, particularly in Southeast Asia, leads to anemia due to genetic defects affecting the production of globin proteins. To diagnose it accurately, conventional- and standard complete blood count (CBC) methods, which are time-consuming and dependent on hematological experts, are required. Moreover, they are susceptible to inter-examiner variability. To address these challenges, there is a growing need for innovative automatic screening tools. Recent developments in medical research, incorporating artificial intelligence (AI), have shown promise and indicate a future trend toward the integration of cutting-edge technology in thalassemia diagnosis. 

ผู้จัดทำ

กมลชนก พนิชย์สกุล
KAMOLCHANOK PANICHSAKUL

#นักศึกษา

สมาชิก
คณิศร ทองพิทักษ์ถาวร
KANISORN THONGPITUKTHAVORN

#นักศึกษา

สมาชิก
สิริน ริ้วเหลือง
SIRIN RIEWLUANG

#นักศึกษา

สมาชิก
วีรยุทธ กิตติชัย
Veerayut Kittichai

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา
วีระฉัตร สมพงษ์
Weerachat Sompong

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ศิริเดช บุญแสง
Siridech Boonsang

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด