กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

การออกแบบการทดลองสำหรับชุดฝึก พีแอลซี

Experimental Design For a PLC Training Kits

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#KLLC 2024
#Industry 4.0
การออกแบบการทดลองสำหรับชุดฝึก พีแอลซี

รายละเอียด

วิทยานิพนธ์นี้เกี่ยวกับการออกแบบการทดลองสำหรับชุดฝึก พีแอลซี มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำการทดลองสำหรับชุดฝึก พีแอลซี เพื่อใช้ในการศึกษาและฝึกฝนทักษะการใช้งาน PLC ร่วมกับชุดฝึก วิทยานิพนธ์นี้ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ โปรแกรม Simulator rสำหรับใช้งานร่วมกับ PLC และใบงานการทดลอง โปรแกรม Simulator นั้นจะจำลองการทำงานของกระบวนการในชุดฝึก โดยใช้โปรแกรม GT Designer3 ในการออกแบบ และใช้ GT soft GOT ในการแสดงผลโดยจะทำงานร่วมกับโปรแกรม GX work3 สำหรับการเขียนโปรแกรมสั่งการ สำหรับใบงานการทดลองใช้สำหรับเป็นแนวทางในการทำการทดลอง โดยจะประกอบด้วย การแนะนำการใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน ใบงานทดลอง และแบบฝึกหัด โดยการทดลองจะมีการฝึกใช้งานหลายภาษา อาทิเช่น Ladder , ST และ SFC เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ปัจจุบันผู้เขียนได้ทำการออกแบบโปรแกรม Simulator และใบงานการทดลอง ตามลำดับในการจัดทำเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายในเวลาที่กำหนด

วัตถุประสงค์

ในปัจจุบันระบบควบคุมอัตโนมัติ เข้ามามีส่วนร่วมในภาคการศึกษา และระบบอุตสาหกรรมมากขึ้นดังนั้นการเรียนการสอนในปัจจุบันจึงต้องพัฒนาตามการเปลี่ยนแปลง ชุดฝึก  พีแอลซี จึงเป็นอีกตัวเลือกสำหรับใช้ในการประกอบการเรียนการสอนในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ แต่ในปัจจุบันมีชุดฝึกที่ใช้ด้านการเรียนการสอนที่ได้รับบริจาคมายังไม่ถูกนำมาใช้งาน อีกทั้งยังขาดเอกสารและสื่อการสอนในการนำมาใช้ในการเรียนการสอน
	ชุดฝึก พีแอลซี แต่ละชุดเป็นชุดฝึกที่จำลองการทำงานระบบอัตโนมัติ และ ออกแบบการเขียนโปรแกรมตามหลักสูตรการศึกษา มาเป็นต้นแบบแนวทางการสร้าง ในสื่อการเรียนการสอนของอาจารย์แต่ละท่านนั้น มีชุดฝึกควบคุมระบบอัตโนมัติ มาเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน แต่เนื่องจากมีนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี ทำให้ชุดฝึกไม่เพียงพอต่อความต้องการ ดังนั้นเพื่อให้การเรียนการสอนครอบคลุมกับนักศึกษาทุกคน จึงมีแนวคิดที่จะจัดทำกรออกแบบการทดลองชุดฝึก พีแอลซี ขึ้นมาเพื่อให้ชุดฝึกที่มีอยู่เพียงพอสำหรับการเรียนการสอน และ เสริมสร้างศักยภาพในด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
	จากเหตุผลดังกล่าวคณะผู้จัดทำจึงนำความรู้ที่ได้ศึกษาด้านระบบอัตโนมัติ หรือชุดฝึกพื้นฐานที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์สร้าง เป็นสื่อการสอนให้กับนักศึกษา และแนวคิดที่จัดทำการออกแบบการทดลองชุดฝึก พีแอลซี ขึ้นมา โดยอ้างอิงจากชุดฝึกมาตราฐาน เพื่อให้การศึกษามีประสิทธิภาพ และ สามารถนำไปต่อยอดในอนาคตต่อไป

ผู้จัดทำ

ธนันดร สโมสร
THANANDON SAMOSON

#นักศึกษา

สมาชิก
กฤษณพงศ์ หน่วยจันทึก
KRITSANAPONG NUAIJANTHUEK

#นักศึกษา

สมาชิก
ปนัดดา สืบเสนาะ
PANATDA SUEBSANOR

#นักศึกษา

สมาชิก
สุธรรม สัทธรรมสกุล
Sutham Satthamsakul

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด