กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

ระบบควบคุมคลังสินค้าขนาดเล็ก

Automated Small Warehouse

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#KLLC 2024
#Industry 4.0
ระบบควบคุมคลังสินค้าขนาดเล็ก

รายละเอียด

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาการทำงานของระบบควบคุมคลังสินค้าขนาดเล็กแบบอัตโนมัติ ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการทำงานของระบบควบคุมคลังสินค้าขนาดเล็กแบบอัตโนมัติ โดยใช้ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ (MCU) อย่าง Arduino Uno เป็นส่วนควบคุมการทำงานของระบบทั้งหมด โดยการรับค่าจาก Keypad แล้วนำไปทำการประมวลผล เพื่อควบคุมการทำงานของมอเตอร์ การแสดงผลของจอ LCD รวมไปถึงทำการออกแบบซอฟต์แวร์สำหรับการตรวจเช็คจำนวนสินค้าออก และยอดคงเหลือ โยการใช้โปรแกรม Filemaker ที่เป็นการอัพเดตข้อมูลแบบ Real time เพื่อให้ระบบมีการทำงานแบบอัตโนมัติ และเป็นไปอย่างที่ต้องการ

วัตถุประสงค์

จากการฝึกงานภาคฤดูร้อนในโรงงานอุตสาหกรรม ในการทำงานพบว่า การเบิกจ่ายของในคลังสินค้านั้นมี หลายขั้นตอน และขึ้นอยู่กับหลายหน่วยงานในโรงงานหนึ่งโรงงาน ประกอบกับการใช้บุคลากรจำนวนมากในการตรวจเช็คจำนวนของสินค้าภายในคลัง ทำให้ประสบกับปัญหาหลายประการ อาทิเช่น หากไม่มีเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานประจำอยู่ ณ จุดที่เบิกจ่ายสินค้า จะทำให้ไม่สามารถเบิกสินค้าได้ หรือไม่ว่าจะเป็นการเบิกสินค้าเกินจำนวน ทำให้เมื่อต้องสรุปยอดเช็คจำนวนสินค้าประจำวันนั้นมีข้อผิดพลาด ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น และศูนย์เสียทรัพยากรโดยใช่เหตุ จึงมีการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในการจัดการคลังสินค้า การประยุกต์ใช้งานระบบอัตโนมัติต่างๆ เข้ากับคลังสินค้า ได้รับความนิยม และถูกนำไปใช้งานกันอย่างแพร่หลายภายในโรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ อาทิเช่น แขนกลที่ใช้ในการหยิบ หรือประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ระบบสายพาน สำหรับการส่งสินค้าไปยังจุดต่างๆ โดยไม่ต้องใช้ทรัพยากรบุคคล และระบบ Karakuri Kaizen เป็นระบบการลำเลียงสินค้าผ่านทางลาดที่เป็นพื้นลื่น ลูกกลิ้งลื่น (Roller) หรือสายพานที่มีความลาดเอียง โดยไม่จำเป็นต้องใช้ระบบไฟฟ้าในการขับเคลื่อนระบบ ใช้เพียงหลักการของแรงโน้มถ่วง พื้นเอียง ลอก ลูกตุ้ม หรือสปริงในการทำงาน ทำให้ช่วยประหยัดพลังงานทั้งในทางธรรมชาติ และไม่จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรมนุษย์ในการเคลื่อนย้ายสินค้า นอกจากนี้ยังเป็นระบบอัตโนมัติที่มีต้นทุนต่ำ ทำให้ได้รับความนิยมอย่างมากในโรงงานอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น โรงงาน Thai Koito ที่มีนักศึกษาภายในกลุ่มโครงงานของเราได้ไปทำการฝึกงานมา ดังเหตุที่ได้กล่าวมาข้างต้น จึงเป็นที่มาของโครงงานระบบควบคุมคลังสินค้าขนาดเล็กแบบอัตโนมัติ (Automated Small Warehouse)   ซึ่งจะมุ่งเน้นในการสร้างระบบการเบิกจ่ายสินค้า ที่สามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติ มีการสิ้นเปลืองพลังงาน ทรัพยากรบุคคลน้อย และสามารถตรวจสอบปริมาณสินค้าในคลังสินค้าได้อย่างถูกต้อง โดยจะประกอบด้วยส่วนของฮาร์ดแวร์ (Hardware) และซอฟต์แวร์ (Software) ที่ใช้การควบคุมผ่าน MCU ให้สามารถทำงานได้ตามความต้องการ 

ผู้จัดทำ

พรนิชา ลินทะจะกะ
PORNNICHA LINTAJAKA

#นักศึกษา

สมาชิก
บุปผา พงศ์พสุขา
BUPPHA PHONGPHASUKHA

#นักศึกษา

สมาชิก
กานต์ญาณัฐ มังเทศ
GANYANUT MANGTES

#นักศึกษา

สมาชิก
แสงระวี บัวแก้ว

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด