Back

Automated Small Warehouse

ระบบควบคุมคลังสินค้าขนาดเล็ก

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#KLLC 2024
#Industry 4.0
ระบบควบคุมคลังสินค้าขนาดเล็ก

Details

This project was created to study the operation a Automated Small Warehouse control system. Its purpose is to investigate how a Automated Small Warehouse control system works using a microcontroller (MCU) like the Arduino Uno as the control unit for the entire system. It receives input from a keypad, processes it to control the operation of motors, display information on an LCD screen, and design software for checking the quantity of products in and out, as well as the remaining balance. It utilizes Filemaker software to update real-time data to ensure the system operates automatically and as desired.

Objective

จากการฝึกงานภาคฤดูร้อนในโรงงานอุตสาหกรรม ในการทำงานพบว่า การเบิกจ่ายของในคลังสินค้านั้นมี หลายขั้นตอน และขึ้นอยู่กับหลายหน่วยงานในโรงงานหนึ่งโรงงาน ประกอบกับการใช้บุคลากรจำนวนมากในการตรวจเช็คจำนวนของสินค้าภายในคลัง ทำให้ประสบกับปัญหาหลายประการ อาทิเช่น หากไม่มีเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานประจำอยู่ ณ จุดที่เบิกจ่ายสินค้า จะทำให้ไม่สามารถเบิกสินค้าได้ หรือไม่ว่าจะเป็นการเบิกสินค้าเกินจำนวน ทำให้เมื่อต้องสรุปยอดเช็คจำนวนสินค้าประจำวันนั้นมีข้อผิดพลาด ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น และศูนย์เสียทรัพยากรโดยใช่เหตุ จึงมีการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในการจัดการคลังสินค้า การประยุกต์ใช้งานระบบอัตโนมัติต่างๆ เข้ากับคลังสินค้า ได้รับความนิยม และถูกนำไปใช้งานกันอย่างแพร่หลายภายในโรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ อาทิเช่น แขนกลที่ใช้ในการหยิบ หรือประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ระบบสายพาน สำหรับการส่งสินค้าไปยังจุดต่างๆ โดยไม่ต้องใช้ทรัพยากรบุคคล และระบบ Karakuri Kaizen เป็นระบบการลำเลียงสินค้าผ่านทางลาดที่เป็นพื้นลื่น ลูกกลิ้งลื่น (Roller) หรือสายพานที่มีความลาดเอียง โดยไม่จำเป็นต้องใช้ระบบไฟฟ้าในการขับเคลื่อนระบบ ใช้เพียงหลักการของแรงโน้มถ่วง พื้นเอียง ลอก ลูกตุ้ม หรือสปริงในการทำงาน ทำให้ช่วยประหยัดพลังงานทั้งในทางธรรมชาติ และไม่จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรมนุษย์ในการเคลื่อนย้ายสินค้า นอกจากนี้ยังเป็นระบบอัตโนมัติที่มีต้นทุนต่ำ ทำให้ได้รับความนิยมอย่างมากในโรงงานอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น โรงงาน Thai Koito ที่มีนักศึกษาภายในกลุ่มโครงงานของเราได้ไปทำการฝึกงานมา ดังเหตุที่ได้กล่าวมาข้างต้น จึงเป็นที่มาของโครงงานระบบควบคุมคลังสินค้าขนาดเล็กแบบอัตโนมัติ (Automated Small Warehouse)   ซึ่งจะมุ่งเน้นในการสร้างระบบการเบิกจ่ายสินค้า ที่สามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติ มีการสิ้นเปลืองพลังงาน ทรัพยากรบุคคลน้อย และสามารถตรวจสอบปริมาณสินค้าในคลังสินค้าได้อย่างถูกต้อง โดยจะประกอบด้วยส่วนของฮาร์ดแวร์ (Hardware) และซอฟต์แวร์ (Software) ที่ใช้การควบคุมผ่าน MCU ให้สามารถทำงานได้ตามความต้องการ 

Project Members

พรนิชา ลินทะจะกะ
PORNNICHA LINTAJAKA

#นักศึกษา

Member
บุปผา พงศ์พสุขา
BUPPHA PHONGPHASUKHA

#นักศึกษา

Member
กานต์ญาณัฐ มังเทศ
GANYANUT MANGTES

#นักศึกษา

Member
แสงระวี บัวแก้ว

#อาจารย์

Advisor

Vote for this Innovation!

Loading...