กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

เครื่องมือวัดความดันดินชนิดยาง

Soil Pressure Bulb Detector

@วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

#KLLC 2024
#Industry 4.0
เครื่องมือวัดความดันดินชนิดยาง

รายละเอียด

การวัดความดันดินเพื่อตรวจสอบระดับการอัดแน่นดินเนื่องจากการสัญจรของเครื่องจักรเป็นสิ่งที่กระทำได้ยาก โครงงานนี้นำเสนอการพัฒนาเครื่องมือวัดความดันชนิดยางอย่างง่าย ที่สามารถวัด ติดตั้งและใช้งานได้อย่างสะดวก ก่อนนำไปใช้งานจริงได้ทำการทดสอบอัดแน่นดิน ชนิดดินร่วนเหนียวปนทรายที่มีค่าความชื้นเริ่มต้น 10 และ 13% ความหนาแน่นมวลรวมเริ่มต้น 1.0 g/cm^3 ในกระบะดินขนาดเล็ก ภายใต้ความดันไดนามิกส์กระทำบนพื้นผิวดินในช่วง 0 - 100 kPa ข้อมูลที่ได้นำมาเปรียบเทียบกับค่าการทดสอบจากทรานสดิวสเซอร์วัดสภาวะความเค้นดิน (SST)จากการทดสอบ พบว่า สามารถนำมาใช้งานเพื่อวัดค่าความดันดินได้และมีความเป็นเชิงเส้น โดยค่าความแตกต่างของค่าความดันที่วัดจาก SST เมื่อเปรียบเทียบกับค่าความเค้นออคตะฮีดรัล (Oct ) อยู่ที่ 40 % และสามารถปรับแก้ค่าให้มีใกล้เคียงกับ SST โดยใช้ตัวประกอบการปรับแก้ (Correction factor)

วัตถุประสงค์

เครื่องวัดความดันดินอย่างง่ายเพื่อวัดแรงดันขณะเครื่องจักรกลเกษตรสัญจรผ่าน

ผู้จัดทำ

ปุณยวีร์ ยิ้มประสิทธิ์
POONYAWEE YIMPRASIT

#นักศึกษา

สมาชิก
จักรพงษ์ จิตติสุทธิ
CHAKRAPHONG CHITTISUTTHI

#นักศึกษา

สมาชิก
วรรณพงษ์ ภู่ระหงษ์
WANNAPONG PURAHONG

#นักศึกษา

สมาชิก
ดิษฐพร ตุงโสธานนท์
Dithaporn Thungsotanon

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา
ชมพูนุช กูลเกตุวงศ์
Chompoonud Kulketwong

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด