กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

การเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุในการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติก : ศูนย์พัฒนาอาชีพเพื่อคนพิการแห่งหนึ่ง

Enhancing Material Handling Equipment in Plastic Bottled Water Production : A Vocational Development Center for Disabled Individuals

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#KLLC 2024
#Healthcare and Wellness
การเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุในการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติก : ศูนย์พัฒนาอาชีพเพื่อคนพิการแห่งหนึ่ง

รายละเอียด

  โครงงานนี้มีจุดประสงค์ เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตน้ำดื่มและลดความเสี่ยงต่อสุขภาพให้แก่ผู้พิการด้วยการใช้หลักการยศาสตร์มาประยุกต์ใช้และเพื่อออกแบบอุปกรณ์การขนถ่ายวัสดุให้พนักงานสามารถทำงานได้ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์ ส่งผลให้ลดแรงความพยายามในการทำงาน โดยในกรณีนี้เป็นการศึกษาการทำงานของโรงงานผลิตน้ำดื่มของศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการแห่งหนึ่งในกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล ซึ่งจัดเป็นผู้ประกอบการผลิตน้ำดื่มขนาดย่อยที่มีกระบวนการผลิต การบรรจุภัณฑ์  และการขนส่ง โดยมีการใช้เครื่องจักรและใช้แรงงานคนในการผลิตซึ่งใช้แรงงานที่เป็นผู้พิการเป็นหลัก  จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นมีข้อความแห่งปัญหาคือ พนักงานมีความเสี่ยงต่อสุขภาพสูงจากท่าทางการทำงานที่ผิดปกติที่เกิดจากการก้มเงยและการทำงานที่รับน้ำหนักมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นการยก การดึง ด้วยเหตุนี้จึงจัดเป็นปัญหาหลักในการทำงาน โดยในการศึกษาวิธีการทำงานจำเป็นต้องคำนึงถึงการแก้ปัญหาหรือการปรับปรุงวิธีการทำงานให้อยู่ในขอบเขตที่ไม่เป็นผลกระทบหรือสร้างภาระในการเคลื่อนไหวของผู้พิการ จึงได้มีการวิเคราะห์ปัญหาของการทำงานโดยอาศัยเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการคือการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี REBA และ OWAS สำหรับท่าทางการทำงานที่ผิดปกติ เพื่อการปรับปรุงท่าทางการทำงานตามหลักการยศาสตร์โดยการออกแบบอุปกรณ์ที่ใช้ในการขนถ่ายวัสดุซึ่งอาศัยหลักการออกแบบอย่างสากลมาประยุกต์ใช้

วัตถุประสงค์

   ปัจจุบันในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่อาศัยแรงงานที่เป็นบุคคลปกติในการผลิต และมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วจนทำให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการผลิตมากขึ้นเพื่อเพิ่มผลิตภาพ โดยสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนั้นอาจทำให้เกิดความไม่เสมอภาคและความไม่เท่าเทียม เช่น ผู้พิการที่ขาดการสนับสนุนในด้านโอกาสในการทำงาน และการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ในสังคม ซึ่งการให้โอกาสในทุกกลุ่มของสังคมนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมากควรมีความเท่าเทียมเพื่อให้ทุกกลุ่มในสังคมสามารถมีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการสร้างอาชีพและสร้างคุณค่าให้กับทุกกลุ่มในสังคม
   ในกรณีนี้เป็นการศึกษาการทำงานของโรงงานผลิตน้ำดื่มของศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการแห่งหนึ่งในกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล ซึ่งจัดเป็นผู้ประกอบการผลิตน้ำดื่มขนาดย่อยที่มีกระบวนการผลิต การบรรจุภัณฑ์  และการขนส่ง โดยมีการใช้เครื่องจักรและใช้แรงงานคนในการผลิตซึ่งใช้แรงงานที่เป็นผู้พิการเป็นหลัก
   จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นมีข้อความแห่งปัญหาคือ พนักงานมีความเสี่ยงต่อสุขภาพสูงจากท่าทางการทำงานที่ผิดปกติ ทำให้ทางผู้จัดทำได้ศึกษาและออกแบบอุปกรณ์เพื่อช่วยในการทำงานและลดท่าทางการทำงานที่ไม่ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์ เพื่อให้การทำงานของคนพิการมีความเสี่ยงต่อสุขภาพลดลงและมีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มมากขึ้น

ผู้จัดทำ

สิริกร สิงห์โต
SIRIKORN SINGTO

#นักศึกษา

สมาชิก
สุรัสวดี ธงรัตนะ
SURATSAWADI THONGRATTANA

#นักศึกษา

สมาชิก
อาทิตยา บุญเจียม
ARTITAYA BOONJIAM

#นักศึกษา

สมาชิก
กิตติวัฒน์ สิริเกษมสุข
Kittiwat Sirikasemsuk

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด