กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

การจำลองระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์

ROS Simulation

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#KLLC 2024
#Industry 4.0
การจำลองระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์

รายละเอียด

โครงงาน ROS Simulation นำเสนอเกี่ยวกับการใช้ระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์ที่เรียกว่า ROS2 (Robot Operating System 2) เพื่อจำลองและทดสอบการทำงานของหุ่นยนต์ในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง โดยใช้การจำลองผ่านคอมพิวเตอร์เป็นตัวทดสอบ การจำลองนี้ช่วยให้ผู้วิจัยและนักพัฒนาสามารถทดสอบและปรับแต่งการทำงานของหุ่นยนต์ก่อนที่จะนำไปใช้งานจริง การใช้ ROS Simulation ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหุ่นยนต์และเพิ่มประสิทธิภาพในการทดสอบ ผลลัพธ์จากโครงงานนี้มีการพัฒนาและปรับปรุงสมรรถนะของหุ่นยนต์ในสภาพแวดล้อมที่แท้จริง การใช้ ROS Simulation เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการพัฒนาและทดสอบหุ่นยนต์ในระบบทำงานอัตโนมัติ

วัตถุประสงค์

โปรเจค ROS Simulation มีที่มาจากการเพิ่มขึ้นของการใช้หุ่นยนต์ในหลายสาขาอุตสาหกรรมและงานวิจัย การพัฒนาและทดสอบหุ่นยนต์ในสภาพแวดล้อมทางกายมีความซับซ้อนและต้องใช้งานทรัพยากรมาก ROS Simulation จึงเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงในการลดความซับซ้อนนี้ โดยทำให้นักพัฒนาสามารถทดสอบและปรับปรุงหุ่นยนต์ในสภาพแวดล้อมเสมือนจริงก่อนการใช้งานจริง โดยความสำคัญนั้นประกอบไปด้วย
-ลดความจำเป็นที่ต้องใช้สิ่งจำลองทางกายและลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโปรแกรมและฮาร์ดแวร์ของหุ่นยนต์
-ทำให้นักพัฒนาสามารถลดเวลาในการพัฒนาและทดสอบการทำงานของหุ่นยนต์ก่อนการใช้งานจริง
-ช่วยในการทดสอบการทำงานของหุ่นยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว, ช่วยจัดการกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระบบ

ผู้จัดทำ

ธรรศธร เชี่ยวธีรกุล
TASSATORN CHEOWTIRAKUL

#นักศึกษา

สมาชิก
จิราภรณ์ หนูสนธิ
CHIRAPHORN NOOSONTHI

#นักศึกษา

สมาชิก
ธนนันท์ อึ้งสิทธิพูนพร
THANANAN UENGSITTHIPOONPORN

#นักศึกษา

สมาชิก
เทพจิตร์ เชยโภคา
thepjit cheypoca

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด