กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

การพัฒนาส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานของระบบเก็บข้อมูลและติดตามลูกค้าของบริษัท

Develop user interface for data storage system and tracking customer system

@คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

#KLLC 2024
#Digital Technology
การพัฒนาส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานของระบบเก็บข้อมูลและติดตามลูกค้าของบริษัท

รายละเอียด

โครงงานการพัฒนาส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานของระบบเก็บข้อมูลและติดตามลูกค้าของบริษัท นั้นจัดทำขึ้นเพื่อให้ทางทีม Customer Success ของทางบริษัท Shipnity นั้นสามารถบันทึกเคสของลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาในแต่ละวัน และการติดตามเคสลูกค้าที่ได้บันทึกไว้ได้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพที่มากขึ้นจากเดิมที่ทำการบันทึกข้อมูลไว้ใน Microsoft Excel
โดยทางผู้จัดทำได้รับมอบหมายจากทางพนักงานที่ปรึกษาและหัวหน้าทีมให้ทำการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลและติดตามลูกค้าของบริษัทในส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานอยู่ 2 หน้าหลักๆ คือหน้ากรอกข้อมูลเคสลูกค้า โดยใช้สำหรับการกรอกข้อมูลที่จำเป็นและสร้างเป็นเคสขึ้นมาเพื่อใช้ในการติดตามเคสนั้นต่อไป, หน้าดูภาพรวมเคสที่ต้องติดตามทั้งหมดของลูกค้า เพื่อให้รับรู้ถึงสถานะคำร้องของลูกค้าว่าอยู่ในขั้นตอนไหนของการดำเนินงาน โดยทั้ง 2 หน้านี่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ทางทีม Customer Success นั้นสามารถทำงานได้สะดวก รวดเร็วมากขึ้น, นำมาวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการทำงานของลูกทีมแต่ละคนหรือวิเคราะห์ถึงปัญหาที่พบเจอได้ง่ายขึ้น และทำให้การทำงานของทีมนั้นมีประสิทธิภาพกว่าเดิมซึ่งทำให้สามารถรองรับและตอบสนองต่อลูกค้าที่เข้ามาปรึกษาได้ดีมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

เนื่องจากแต่เดิมนั้นทีม Customer Success ของบริษัทจะใช้วิธีการเก็บข้อมูลของลูกค้าที่เข้ามาปรึกษา, สอบถาม และแจ้งปัญหาการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับระบบหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆของทางบริษัท ไว้ใน Microsoft Excel ซึ่งการเก็บข้อมูลไว้ใน Microsoft Excel นั้นทำให้เกิดความยุ่งยากในการใช้งานและไม่ตอบโจทย์ในการใช้งานที่มากพอ ทั้งในเรื่องของฟีเจอร์ที่มีอยู่นั้นไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้, การมอบหมายงานต่างๆให้กับคนในทีม, การกรอกข้อมูลเคสของลูกค้า, การติดตามเคสที่มีอยู่ทั้งหมด, การวัดประสิทธิภาพในการทำงานของแต่ละวันหรือแต่ละช่วงเวลา และรูปแบบการแสดงผลของข้อมูลที่มีอยู่ จึงได้มีการออกแบบและให้พัฒนาเว็บไซต์ระบบจัดเก็บข้อมูลและติดตามลูกค้าของบริษัทที่พัฒนาโดยใช้ Next.js มาพัฒนาในส่วนของเว็บไซต์ฝั่ง Frontend มาใช้ร่วมกับฝั่ง Backend ที่พัฒนาโดยใช้ Ruby on Rails และใช้ Apollo Client เป็นตัวกลางในการ Query Api ที่ต้องการ โดยมีจุดประสงค์ในการพัฒนาระบบเพื่อช่วยให้ทีม Customer Success นั้นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ, สะดวก และตอบโจทย์การใช้งานที่มากขึ้น

ผู้จัดทำ

อธิชาติ ชูศรี
ATHICHART CHUSRI

#นักศึกษา

สมาชิก
อนันตพัฒน์ อนันตชัย
Anuntapat Anuntachai

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด