กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

Day Release Rehabilitation Center

Day Release Rehabilitation Center

@คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

#KLLC 2024
#Smart City
Day Release Rehabilitation Center

รายละเอียด

ในประเทศไทย ความแออัดยัดเยียดในเรือนจำเป็นปัญหามานาน สาเหตุหลักของปัญหาคือการกระทำผิดซ้ำและการขาดแคลนทรัพยากรในการฟื้นฟู อย่างไรก็ตาม ระบบเรือนจำ,การจัดสวัสดิการ, การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรวมถึงความปลอดภัย และงบประมาณของประเทศที่จัดสรรให้กับการดูแลผู้ต้องขัง ล้วนได้รับผลกระทบจากปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพความเป็นอยู่ของผู้ต้องขัง ดังนั้นปัญหาความแออัดในเรือนจำจึงเป็นปัญหาร้ายแรงสำหรับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ความร่วมมือของชุมชนและเรือนจำจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาความแออัดในระยะยาว ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคือแนวทางในการแก้ปัญหา เราได้ทำการศึกษา วิจัย และออกแบบพื้นที่ของโครงการโดยมีจุดประสงค์เพื่อลดการกระทำผิดซ้ำผ่านการใช้องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมเข้าช่วย และออกแบบพื้นที่โดยอาศัยแนวคิดดังกล่าวเพื่อลดการกระทำผิดซ้ำและสามารถเป็นพื้นที่สื่อกลางของนักโทษและคนในชุมชนได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์

-

ผู้จัดทำ

ปริณดา ฟุ้งเฟื่อง
PARINDA FUNGFUENG

#นักศึกษา

สมาชิก
SUNG SOO HAN

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา
พร้อม อุดมเดช

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด