กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

ทวีชง (สุราพื้นบ้านไทย)

Twee Chong (Thai Spirit)

@คณะศิลปศาสตร์

#KLLC 2024
#Digital Economy
ทวีชง (สุราพื้นบ้านไทย)

รายละเอียด

โครงงานนี้มุ่งเน้นการนำวัตถุดิบที่มีราคาต่ำเช่น "ละมุด" มาผลิตเป็นสุราพื้นบ้านที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและส่งออกให้เป็นแม่เหล็กในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามา ซึ่งจะสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยและสร้างงานให้ชาวบ้านและชาวเกษตรในจังหวัดสุโขทัยได้ ด้วยตัวนวัตกรรมการใช้วัตถุดิบของท้องถิ่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมและทางท่องเที่ยวในท้องถิ่นของไทยหวังเป็นบทบาทในการสร้างรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจให้เติบโตขึ้นในระยะยาว

วัตถุประสงค์

เนื่องจากเราได้พบว่าราคาของผลไม้ประจำจังหวัดสุโขทัยอย่าง “ละมุด” เกิดวิกฤตที่มีราคาตกต่ำลงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงปัญหาของการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัยที่ไม่มีความโดดเด่นเหมือนจังหวัดท่องเที่ยวเมืองหลัก ดังนั้นเราจึงมีแนวคิดที่จะนำผลไม้ตัวนี้มาสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าภาคการเกษตร นำส่งออกไปขายในต่างประเทศหรือภายในประเทศให้กลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวในประเทศไทยของเรามากขึ้น

ผู้จัดทำ

จรียา เอี่ยมสุขมงคล
JAREEYA IAMSUKMONGKHOL

#นักศึกษา

สมาชิก
ธนวรรณ อ้นหอม
THANAWAN ONHOM

#นักศึกษา

สมาชิก
ภัทรพล ยังชุ่ม
PHATTARAPHON YOUNGCHUM

#นักศึกษา

สมาชิก
ภัทรภร จิรมหาโภคา
Pattaraporn

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด