กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

ผลของวัสดุปลูกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของกระบองเพชร 4 สกุล

Effects of Different Potting Media on the Growth of Commercial Cacti

@คณะเทคโนโลยีการเกษตร

#Cluster 2024
#BCG (Bio-Circular-Green Economy)
ผลของวัสดุปลูกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของกระบองเพชร 4 สกุล

รายละเอียด

-

วัตถุประสงค์

Nowadays, there are many people who are interested in growing cacti. But the planting materials that farmers use are expensive. Causing cactus growers to find alternative materials to reduce production costs. By choosing materials that have similar properties to the materials used and that there are enough nutrients to meet the needs of the cactus. To be suitable for the growth of cacti and reduce the cost of cactus production.

ผู้จัดทำ

ชมัยพร อนุวงศ์
Chamaiporn Anuwong

#อาจารย์

สมาชิก

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด