กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

ระบบป้ายประชาสัมพันธ์ดิจิทัลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Digital Signage System via Computer Network

@วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

#KLLC 2024
#Digital Technology
ระบบป้ายประชาสัมพันธ์ดิจิทัลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์

รายละเอียด

โครงงานนี้นำเสนอระบบป้ายดิจิทัลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบป้ายดิจิทัลเป็นการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบดิจิทัลบนอุปกรณ์แสดงผลต่างๆ เช่น โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน เป็นต้น โดยระบบได้รับการออกแบบให้มีเทมเพลตการแสดงผลทั้งแนวนอนและแนวตั้ง สามารถเพิ่มโลโก้และข้อความด่วน ซึ่งการออกแบบหน้าจอแสดงผลทำโดยการสร้างโค้ดโปรแกรมด้วย เอชทีเอ็มแอล ซีเอสเอส จาวาสคริป และ พีเอชพี ข้อมูลประชาสัมพันธ์จะถูกดึงมาจากฐานข้อมูลที่ออกแบบไว้ ด้วยการออกแบบการติดต่อสื่อสารข้อมูลระหว่างโปรแกรม โดยใช้มายเอสคิวแอลเป็นระบบจัดการฐานข้อมูลของระบบ สำหรับผู้ใช้งานระบบ ซึ่งได้แก่ ผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ และผู้ดูข่าวสารประชาสัมพันธ์ ได้รับการออกแบบ และกำหนดหน้าที่การใช้งานที่แตกต่างกันตามบทบาท จากการทดสอบการใช้งานระบบพบว่าสามารถแสดงผลบนอุปกรณ์ต่างๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น สามารถทำงานแสดงและโปรโมทข้อมูลได้หลายจุดพร้อมๆ กัน

วัตถุประสงค์

การเผยแพร่ข้อมูล หรือการแจ้งข่าวสารต่าง ๆ เป็นเรื่องสำคัญมาก การแจ้งข่าวสารที่มีความรวดเร็ว ถูกต้อง และสามารถกระจายข้อมูลไปยังจุดต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว และถูกต้องจึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง ซึ่งในปัจจุบันระบบการสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือระบบอินเตอร์เน็ตเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้เป็นปัจจัยพื้นฐาน ย่อมมีทั้งผลดี และผลเสีย ในแง่ของการกระจายข้อมูลข่าวสาร ซึ่งจะพบว่ามีการกระจายเฟคนิวส์ อย่างแพร่หลายเพื่อสร้างความเข้าใจผิดให้กับผู้ที่ได้รับข้อมูลเหล่านั้น คณะผู้ทำโครงงานจึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่มีการรวบรวมข้อมูลไว้ที่ส่วนกลาง และกระจายข้อมูลที่ถูกต้องเหล่านี้อออกไปยังจุดต่าง ๆ สำหรับการแสดงผล ซึ่งจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องตรงกัน และมีความรวดเร็ว ลดปัญหาการบิดเบือนข้อมูล และการกระจายข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือลงได้

ผู้จัดทำ

ธัญญลักษณ์ พุ่มธานี
THANYALAK PHUMTHANEE

#นักศึกษา

สมาชิก
อารีรัตน์ น่วมอนงค์
AREERAT NUOMANONG

#นักศึกษา

สมาชิก
นิศารัตน์ เกตุวารี
NISARAT KATVAREE

#นักศึกษา

สมาชิก
อรรถศาสตร์ นาคเทวัญ
Athasart Narkthewan

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด