กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

ป้ายประกาศพร้อมอุปกรณ์ตรวจวัดและควบคุมสภาพอากาศ

Environmental Monitoring & Control Smart Signboard

@คณะบริหารธุรกิจ

#Cluster 2024
#Smart City
ป้ายประกาศพร้อมอุปกรณ์ตรวจวัดและควบคุมสภาพอากาศ

รายละเอียด

ป้ายประกาศพร้อมอุปกรณ์ตรวจวัดและควบคุมสภาพอากาศ เป็นอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ 2 ส่วน คือ [1] ป้ายประกาศข้อความที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการจากเครื่อง Server กลาง และ [2] อุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศที่ประกอบไปด้วยอุปกรณ์รับรู้ (Sensor) เช่น อุปกรณ์รับรู้อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และ ปริมาณฝุ่น PM2.5 เป็นต้น โดยสามารถบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในลักษณะของข้อมูลบันทึก (Log Data) รวมทั้งยังสามารถควบคุมอุปกรณ์ภายนอกเพื่อแก้ไขสภาวะของสิ่งแวดล้อมในขณะนั้นตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ได้ตามต้องการ เช่น สั่งการให้พัดลมระบายอากาศทำงานเมื่ออุณหภูมิสูงเกินกว่าค่าที่กำหนด หรือ สั่งการให้เครื่องฟอกอากาศทำงานเมื่อปริมาณฝุ่น PM2.5 สูงกว่าค่าที่กำหนด เป็นต้น และยังมีความสามารถในการสั่งการให้อุปกรณ์อื่น เช่น เครื่องปรับอากาศ และ ไฟส่องสว่าง เริ่มและหยุดการทำงานตามเงื่อนไข หรือ ตารางเวลา ในลักษณะของระบบ Building Automation และ Power Management & Control ได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์

อุปกรณ์บันทึกสภาพแวดล้อมที่มีอยู่ ส่วนใหญ่จะทำหน้าที่เพียงวัดสภาวะแวดล้อมโดยไม่มีการบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกสภาพแวดล้อมในส่วนที่สามารถบันทึกข้อมูล ก็มักจะทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์เดี่ยว ไม่ได้ทำงานรวมกันหลายหน่วยเป็นระบบใหญ่เพื่อบันทึกข้อมูลหลายตำแหน่ง และแทบจะไม่มีอุปกรณ์บันทึกสภาพแวดล้อมใด ที่สามารถควบคุมอุปกรณ์ภายนอกที่สามารถแก้ไขสภาวะแวดล้อมในลักษณะที่เป็น Active Device รวมถึงการพัฒนาอุปกรณ์ และ Software ที่ใช้ในระบบ Building Automation และ ระบบ Power Management & Control ที่ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ

ผู้จัดทำ

สิงหะ ฉวีสุข
Singha Chaveesuk

#อาจารย์

สมาชิก

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด