กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

เครื่องวัดขนาดป้ายแบบพกพาสำหรับการเก็บภาษี

Portable signboard size measurement for tax collection

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#Cluster 2024
#Smart City
เครื่องวัดขนาดป้ายแบบพกพาสำหรับการเก็บภาษี

รายละเอียด

       ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย ซึ่งถูกจัดเก็บโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและสุขาภิบาล อัตราภาษีป้ายนั้น จะถูกคิดคำนวณจากตัวอักษรของภาษาที่อยู่บนป้าย และขนาดของป้ายต่อตารางเซนติเมตร โดยวิธีการคิดอัตราภาษีป้ายดังกล่าว ทำให้ขั้นตอนของการจัดเก็บภาษีป้ายนั้น มักจะมีปัญหาตามมาอยู่มาก อาทิเช่น ป้ายอยู่ในบริเวณที่ไม่สามารถวัดด้วยเครื่องมือวัดทั่วไปหรือต้องมีอุปกรณ์ช่วย เช่น รถกระเช้า, การจ้างเอกชนไปวัดขนาดป้ายซึ่งบางครั้งมาตรฐานการวัดไม่ตรงกับข้อกฎหมาย, การวัดขนาดป้ายด้วยแรงงานมนุษย์ที่สามารถเกิดความผิดพลาดได้หรือในเรื่องของเวลาที่ใช้ในการวัดขนาดป้ายหนึ่งป้ายซึ่งใช้เวลานาน เป็นต้น จึงทำให้ภาษีที่จะเก็บไม่ได้เป็นไปตามความเป็นจริง จึงส่งผลให้ต้องมีการตรวจสอบซ้ำโดยผู้เก็บภาษีอยู่บ่อยครั้ง 
           การจะควบคุมให้การตรวจสอบป้ายมีความถูกต้องและแม่นยำเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษีและผู้ตรวจสอบ จำเป็นต้องมีการพัฒนาเครื่องมือที่จะมาเป็นตัวช่วยในการวัดขนาดป้ายและสามารถบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ของป้ายลงไปพร้อมกัน เพื่อให้หน่วยงานของรัฐได้มีเครื่องมือการวัดขนาดป้ายที่มีประสิทธิภาพและเที่ยงตรง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ทั้งผู้ตรวจสอบและผู้เสียภาษีได้

วัตถุประสงค์

ในปัจจุบันแต่ละพื้นที่ในประเทศไทย ได้มีผู้ประกอบการรายใหม่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากจึงมีการแข่งขันทั้งในกลุ่มของผู้ประกอบการขนาดย่อมและขนาดกลางรวมไปถึงผู้ประกอบการรายใหญ่ในพื้นที่ต่างๆ เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด ผลที่ตามมาก็คือการสร้างป้ายกิจการขึ้นมา ยกตัวอย่างเช่น ป้ายชื่อร้าน ป้ายโฆษณาสินค้าภายในร้าน แม้กระทั่ง ป้ายที่เป็นเมนูอาหาร ก็ถือว่าเป็นป้ายโฆษณาทั้งสิ้น 
โดยมีจุดประสงค์หลักคือการโฆษณาธุรกิจของตนเองให้ผู้บริโภคสามารถสังเกตได้ง่ายหรืออำนวยความสะดวกต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้าบริการต่าง ๆ ดังนั้นผู้ประกอบการที่ใช้ป้ายเพื่อประกอบกิจการจำเป็นต้องเสียภาษีป้าย ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย ซึ่งถูกจัดเก็บโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและสุขาภิบาล โดยอัตราภาษีป้ายนั้น จะถูกคิดคำนวณจากตัวอักษรของภาษาที่อยู่บนป้าย และขนาดของป้ายต่อตารางเซนติเมตร โดยวิธีการคิดอัตราภาษีป้ายดังกล่าว ทำให้ขั้นตอนของการจัดเก็บภาษีป้ายนั้น มักจะมีปัญหาตามมาอยู่มาก อาทิเช่น ป้ายอยู่ในบริเวณที่ไม่สามารถวัดด้วยเครื่องมือวัดทั่วไปหรือต้องมีอุปกรณ์ช่วย เช่น รถกระเช้า, การจ้างเอกชนไปวัดขนาดป้ายซึ่งบางครั้งมาตรฐานการวัดไม่ตรงกับข้อกฎหมาย, การวัดขนาดป้ายด้วยแรงงานมนุษย์ที่สามารถเกิดความผิดพลาดได้หรือในเรื่องของเวลาที่ใช้ในการวัดขนาดป้ายหนึ่งป้ายซึ่งใช้เวลานาน เป็นต้น จึงทำให้ภาษีที่จะเก็บไม่ได้เป็นไปตามความเป็นจริง จึงส่งผลให้ต้องมีการตรวจสอบซ้ำโดยผู้เก็บภาษีอยู่บ่อยครั้ง 

ผู้จัดทำ

เจริญ วงษ์ชุ่มเย็น
Charoen Vongchumyen

#อาจารย์

สมาชิก
ศิวกร น้อยสันโดด
SIWAKORN NOISUNDOD

#นักศึกษา

สมาชิก
วัชระ วิริยะกุล
VACHARA VIRIYAKUL

#นักศึกษา

สมาชิก
ธนกฤต พันสีมา
THANAKRIT PUNSEEMA

#นักศึกษา

สมาชิก
พชรพล โชคคุณ
PHACHARAPHOL CHOKKHUN

#นักศึกษา

สมาชิก
ปาริตา นาวารี
PARITA NAWAREE

#นักศึกษา

สมาชิก
ไฟแก้ว ฉายาวัฒนะ
FIKAEW CHAYAWATTANA

#นักศึกษา

สมาชิก
กฤษติภูมิ เทียนงาม
KIRTTIPHOOM TEAINNGARM

#นักศึกษา

สมาชิก

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด