Back

Portable signboard size measurement for tax collection

เครื่องวัดขนาดป้ายแบบพกพาสำหรับการเก็บภาษี

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#Cluster 2024
#Smart City
เครื่องวัดขนาดป้ายแบบพกพาสำหรับการเก็บภาษี

Details

According to the Sign Tax Act which are collected by the Provincial Administrative Organization, Municipality and Sanitation Department That sign tax rate It will be calculated from the letters of the language on the sign. and the size of the sign per square centimeter By the method of calculating the said sign tax rate. Making the process of collecting sign tax There are often many problems, for example, the sign is in an area that cannot be measured with general measuring tools or requires an auxiliary device. such as cable cars, hiring a private sector to measure the size of signs, which sometimes the measurement standards do not match the legal regulations, measuring the size of signs with human labor that can cause errors, or the time it takes to measure the size of one sign. which takes a long time, etc., causing the taxes to be collected not to be realistic As a result, it often has to be re-inspected by the tax collector.

Controlling the inspection of signs to be correct and precise in order to ensure fairness to taxpayers and inspectors. It is necessary to develop a tool that will help measure the size of the sign and can record various information about the sign simultaneously. To provide government agencies with tools for measuring sign sizes that are efficient and accurate. To facilitate both auditors and taxpayers.

Objective

ในปัจจุบันแต่ละพื้นที่ในประเทศไทย ได้มีผู้ประกอบการรายใหม่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากจึงมีการแข่งขันทั้งในกลุ่มของผู้ประกอบการขนาดย่อมและขนาดกลางรวมไปถึงผู้ประกอบการรายใหญ่ในพื้นที่ต่างๆ เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด ผลที่ตามมาก็คือการสร้างป้ายกิจการขึ้นมา ยกตัวอย่างเช่น ป้ายชื่อร้าน ป้ายโฆษณาสินค้าภายในร้าน แม้กระทั่ง ป้ายที่เป็นเมนูอาหาร ก็ถือว่าเป็นป้ายโฆษณาทั้งสิ้น 
โดยมีจุดประสงค์หลักคือการโฆษณาธุรกิจของตนเองให้ผู้บริโภคสามารถสังเกตได้ง่ายหรืออำนวยความสะดวกต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้าบริการต่าง ๆ ดังนั้นผู้ประกอบการที่ใช้ป้ายเพื่อประกอบกิจการจำเป็นต้องเสียภาษีป้าย ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย ซึ่งถูกจัดเก็บโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและสุขาภิบาล โดยอัตราภาษีป้ายนั้น จะถูกคิดคำนวณจากตัวอักษรของภาษาที่อยู่บนป้าย และขนาดของป้ายต่อตารางเซนติเมตร โดยวิธีการคิดอัตราภาษีป้ายดังกล่าว ทำให้ขั้นตอนของการจัดเก็บภาษีป้ายนั้น มักจะมีปัญหาตามมาอยู่มาก อาทิเช่น ป้ายอยู่ในบริเวณที่ไม่สามารถวัดด้วยเครื่องมือวัดทั่วไปหรือต้องมีอุปกรณ์ช่วย เช่น รถกระเช้า, การจ้างเอกชนไปวัดขนาดป้ายซึ่งบางครั้งมาตรฐานการวัดไม่ตรงกับข้อกฎหมาย, การวัดขนาดป้ายด้วยแรงงานมนุษย์ที่สามารถเกิดความผิดพลาดได้หรือในเรื่องของเวลาที่ใช้ในการวัดขนาดป้ายหนึ่งป้ายซึ่งใช้เวลานาน เป็นต้น จึงทำให้ภาษีที่จะเก็บไม่ได้เป็นไปตามความเป็นจริง จึงส่งผลให้ต้องมีการตรวจสอบซ้ำโดยผู้เก็บภาษีอยู่บ่อยครั้ง 

Project Members

เจริญ วงษ์ชุ่มเย็น
Charoen Vongchumyen

#อาจารย์

Member
ศิวกร น้อยสันโดด
SIWAKORN NOISUNDOD

#นักศึกษา

Member
วัชระ วิริยะกุล
VACHARA VIRIYAKUL

#นักศึกษา

Member
ธนกฤต พันสีมา
THANAKRIT PUNSEEMA

#นักศึกษา

Member
พชรพล โชคคุณ
PHACHARAPHOL CHOKKHUN

#นักศึกษา

Member
ปาริตา นาวารี
PARITA NAWAREE

#นักศึกษา

Member
ไฟแก้ว ฉายาวัฒนะ
FIKAEW CHAYAWATTANA

#นักศึกษา

Member
กฤษติภูมิ เทียนงาม
KIRTTIPHOOM TEAINNGARM

#นักศึกษา

Member

Vote for this Innovation!

Loading...