กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

การป้องกันการหมองเครื่องประดับเงินด้วยการเคลือบฟิล์ม AlN/Al₂O₃ หลายชั้น

Protecting silver jewelry from tarnish using multilayer AlN/Al₂O₃ film coatings

@คณะวิทยาศาสตร์

#KLLC 2024
#Industry 4.0
การป้องกันการหมองเครื่องประดับเงินด้วยการเคลือบฟิล์ม AlN/Al₂O₃ หลายชั้น

รายละเอียด

สารประกอบกำมะถันในอากาศทำให้เกิดสารเคลือบบนพื้นผิวเงินทำให้เกิดการหมองซึ่งเป็นปัญหาสำคัญ เพื่อแก้ไขปัญหานี้ การเคลือบเซรามิกโปร่งใสจึงถูกสร้างขึ้น โดยการสะสมไอระเหยทางฟิสิกส์ (PVD) เพื่อป้องกันการหมองของเงิน โดยฟิล์ม AlN และ Al₂O₃ ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความโปร่งใสในสเปกตรัมที่มองเห็นได้ ความคงตัวทางเคมี และความต้านทานต่อการเกิดออกซิเดชันสูง เป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ในการศึกษานี้ แผ่น Ag ที่มีความบริสุทธิ์ 99.9% และ 92.5% ถูกเคลือบด้วยฟิล์ม AlN/ Al₂O₃ หลายชั้นโดยใช้เทคนิค PVD วิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคและองค์ประกอบของสารเคลือบโดยใช้ X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) ประเมินสีของฟิล์ม AlN/ Al₂O₃ หลายชั้นโดยใช้วิธี Commission Internationale de l'Eclairage (CIE) ความต้านทานต่อการหมองของฟิล์มที่เคลือบได้รับการทดสอบโดยให้สัมผัสกับกำมะถันที่มีปริมาณมากกว่าในอากาศ เมื่อเปรียบเทียบกับแผ่น Ag ที่ไม่เคลือบฟิล์ม พบว่าผลลัพธ์ของการเคลือบฟิล์ม AlN/ Al₂O₃ หลายชั้นให้ประสิทธิภาพดีกว่า ดังนั้น การใช้การเคลือบฟิล์ม AlN/ Al₂O₃ หลายชั้นจึงพิสูจน์ได้ว่าเป็นวิธีที่เหมาะสมในการปกป้องเครื่องประดับเงินไม่ให้เกิดการหมอง

วัตถุประสงค์

เนื่องจากเครื่องประดับเงินมีความนิยมอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมเครื่องประดับแต่เมื่อใช้งานเป็นระยะเวลานานส่งผลให้เกิดการหมองบนเครื่องประดับเงิน โดยการทำโครงงานการป้องกันการหมองเครื่องประดับเงินด้วยการเคลือบฟิล์มอะลูมิเนียมไนไตรด์และฟิล์มอะลูมิเนียมออกไซด์หลายชั้น สามารถทำให้เครื่องประดับเงินสามารถคงความสวยงามไม่เกิดการหมองได้ จึงได้สนใจในการทำโครงงานนี้

ผู้จัดทำ

ชยานันต์ ภวินท์พร
CHAYANUN PAVINPORN

#นักศึกษา

สมาชิก
ศุภกร ไชยศล
SUPHAKORN CHAISOL

#นักศึกษา

สมาชิก
อาภาภรณ์ สกุลการะเวก
Aparporn Sakulkalavek

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด