กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

การพัฒนากระบวนการผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

Development of window regulator manufacturing processes for automotive industry

@วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

#KLLC 2024
#Industry 4.0
การพัฒนากระบวนการผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

รายละเอียด

จากความต้องการงานจากแผนก Window-Ass’y ที่ต้องนำชิ้นส่วนไปประกอบต่อเพื่อส่งงานให้กับลูกค้าเพื่อในสอดคล้องกับความต้องการดังกล่าว ผู้จัดทำได้ศึกษาวิเคราะห์ถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของ Window-Part เพื่อให้ได้ยอดการผลิตที่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า
จากการศึกษาพบว่า ปัญหาสำคัญที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประสิทธิภาการผลิตคือ การไหลของงานที่ไม่ต่อเนื่อง มีการข้ามกระบวนการ และไลน์ผลิตที่ไม่สะดวกต่อการเคลื่อนที่ ทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตไม่ได้ตามที่ควร จากปัญหาดังกล่าว ทางผู้จัดทำได้ใช้แผนภาพการไหลของงาน มาเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดผังไลน์การผลิตให้มีการทำงานระหว่างกระบวนการที่ต่อเนื่อง ไม่ข้ามกระบวนการ ทำให้มีพื้นที่ว่างเพื่อให้พนักงานสะดวกต่อการเคลื่อนที่ อีกทั้งยังช่วยให้ไลน์ผลิตดูสะอาดและเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น ทางผู้จัดทำจึงได้ทำการวิจัยร่วมกับ บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ซึ่ง เป็นผู้ผลิตสายควบคุมภายในรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ตลอดจน ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ โดยการจัดผังไลน์การผลิตใหม่ครั้งนี้ยังทำเพื่อซัพพอร์ตการนำระบบ Automation มาใช้ร่วมกับไลน์การผลิตในอนาคตได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์

จากความต้องการงานจากแผนก Window-Ass’y ที่ต้องนำชิ้นส่วนไปประกอบต่อเพื่อส่งงานให้กับลูกค้าเพื่อในสอดคล้องกับความต้องการดังกล่าว ผู้จัดทำได้ศึกษาวิเคราะห์ถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของ Window-Part เพื่อให้ได้ยอดการผลิตที่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า

ผู้จัดทำ

อัครวิสท์ มหายศนันท์
AKARAVIV MAHAYOSSANUNT

#นักศึกษา

สมาชิก
ทศภัทร์ ปานเทพอินทร์
THOSSAPHAT PANTHEPIN

#นักศึกษา

สมาชิก
จตุพร ทองศรี
Jatuporn Thongsri

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา
สันทัด ชูวงค์อินทร์
Santhad Chuwongin

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด