กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

ประสิทธิภาพสารสกัดเปลือกมังคุดด้วยน้ำร้อนเพื่อต้านทานการติดเชื้อ Aeromonas hydrophila ในลูกปลากะพงขาว (Lates calcarifer)

Efficacy of mangosteen (Garcinia mangostana) peel hot water extract against Aeromonas hydrophila infection of seabass fingerling (Lates calcarifer)

@คณะเทคโนโลยีการเกษตร

#KLLC 2024
#BCG (Bio-Circular-Green Economy)
ประสิทธิภาพสารสกัดเปลือกมังคุดด้วยน้ำร้อนเพื่อต้านทานการติดเชื้อ Aeromonas hydrophila ในลูกปลากะพงขาว (Lates calcarifer)

รายละเอียด

งานวิจัยชิ้นนี้ ศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดเปลือกมังคุด (Garcinia mangostana Linn.) ด้วยน้ำร้อน (MPE) ต่อการต้านทานการติดเชื้อ Aeromonas hydrophila ในลูกปลากะพงขาว (Lates calcarifer) ที่เลี้ยงในน้ำจืด ผลการวิจัยพบว่า ค่า Minimal Inhibitory Concentration (MIC) ของสารสกัด MPE อยู่ที่ 25 ppm และ ค่า Minimal Bactericidal Concentration (MBC) อยู่ที่ 25 ppm หลังจากนั้นทำการแช่ลูกปลาในสารสกัด MPE ที่ความเข้มข้นต่างกัน คือ 0 ppm (กลุ่มควบคุม), 20 ppm, 40 ppm, และ 60 ppm เป็นเวลา 7 วัน พร้อมกับ A. hydrophila ความเข้มข้น 10^8 CFU mL-1 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มที่ได้รับสารสกัด MPE มีอัตรารอดสูงกว่ากลุ่มควบคุม ส่วนค่าโลหิตวิทยาของปลา พบว่า ปริมาณเม็ดเลือดแดง, เม็ดเลือดขาว, และ ความเข้มข้นฮีโมโกลบิน ของกลุ่มที่ได้รับสารสกัด MPE มีค่าสูงกว่ากลุ่มควบคุม นอกจากนี้ สารสกัด MPE สามารถลดปริมาณแอมโมเนียได้ โดยกลุ่มที่ได้รับสารสกัด MPE 60 ppm มีปริมาณแอมโมเนียต่ำที่สุด จากผลการวิจัยทั้งหมดกล่าวได้ว่า สารสกัดเปลือกมังคุดด้วยน้ำร้อน สามารถเพิ่มความต้านทานต่อจุลชีพและเพิ่มศักยภาพในการเพาะเลี้ยงได้

วัตถุประสงค์

ปลากะพงขาวเป็นปลาเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย การเพาะเลี้ยงปลากะพงในแหล่งน้ําจืดมีจํานวนที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากความพร้อมของลูกพันธ์ุปลากะพงและความต้องการของตลาดผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น แต่การเพาะเลี้ยงปลากะพงในน้ําจืดก็ยังมีอุปสรรค คือ การเกิดโรคระบาด โดยเฉพาะเชื้อ Aeromonas hydrophila ที่สร้างความเสียหายต่อปลาน้ําจืดเศรษฐกิจ สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในปลาขนาดเล็กและขนาดใหญ่ การแก้ปัญหามักใช้ยาปฏิชีวนะและสารเคมี แต่วิธีการดังกล่าวมีข้อเสียหลายประการ รวมถึงความเสี่ยงของเชื้อโรคที่ดื้อยา การสะสมทางชีวภาพ และมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ปัจจุบัน สังคมสมัยใหม่กําลังค้นหาทางเลือกที่เป็นนวัตกรรมใหม่สําหรับการเพิ่มคุณค่าให้กับของเสีย ผู้วิจัยจึงเห็นว่าเปลือกมังคุดเป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถเพิ่มคุณค่าได้ มังคุด (Garcinia mangostana L.) ได้ชื่อว่าเป็นราชินีแห่งผลไม้ มีแพร่หลายในประเทศอินเดีย ประเทศเมียนมาร์ ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศศรีลังกา และประเทศไทย โดยเปลือกของผลมังคุดสุกมีสารเคมี เช่น สารแซนโทน (Xanthone) เทอร์พีนอยด์ (Terpenoids) และ น้ําตาลจากส่วนต่าง ๆ (เปลือก ผล ท้ังผล เปลือก และใบ) ซึ่งคุณสมบัติทางยาหลายประการ ได้แก่ ต้านเนื้องอก ต้านแบคทีเรีย ต้านเชื้อรา ต้านการอักเสบ ต้านอนุมูลอิสระ เป็นต้นโดยมีการทดลองใช้สารสกัดเปลือกมังคุดในสัตว์น้ํา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการสกัดเปลือกมังคุดเพื่อนํามาทดสอบการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย A. hydrophila ในปลากะพงขาว เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดต่อการยับยั้งเชิ้อแบคทีเรียในลูกปลากะพงขาว

ผู้จัดทำ

ศิริทรรศณ์ เทียนคำ
SIRITHAT THIANKHAM

#นักศึกษา

สมาชิก
วัฏพร ทองหัวเตย
WATTAPORN THONGHUATOEI

#นักศึกษา

สมาชิก
สุวรีย์ กิติเขียว
Suwaree Kitikiew

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด