กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

เครื่องบรรจุของเหลว

Liquid Filling machine

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#KLLC 2024
#Industry 4.0
เครื่องบรรจุของเหลว

รายละเอียด

โครงงานฉบับนี้นำเสนอเกี่ยวกับการสร้างและศึกษาการทำงานของเครื่องบรรจุของเหลว (Liquid Filling machine) ด้วยใช้หน่วยควบคุมเชิงตรรก (Programmable logic Control: PLC) เป็นตัวควบคุมการทำงาน (Controller) ได้จัดทำขึ้น เพื่อลดเวลาที่ใช้ในการบรรจุของเหลวลงในบรรจุภัณฑ์ ซึ่งกระบวนการผลิตงานในอุตสาหกรรมการลดเวลาในการผลิตต่องานได้ส่งผลดีต่อกิจการเนื่องจากสามารถเพิ่มงานได้มากขึ้นในเวลาที่เท่ากัน เพื่อลดความผิดพลาดของปริมาณของเหลวที่บรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ และลดต้นทุนการในการจ้างงาน ขั้นตอนในการดำเนินงานเริ่มจากการออกแบบโครงสร้างของชิ้นงาน (Mechanic design) การออกแบบวงจรไฟฟ้า (Electrical circuit design) การออกแบบระบบควบคุม (Control system design) การประกอบชิ้นงาน (Part Assembly) ทดสอบการทำงาน (Testing) และสรุปผล (Conclusion)

วัตถุประสงค์

เนื่องจากเครื่องบรรจุของเหลวเป็นอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้การเติมสารของเหลวลงในบรรจุภัณฑ์ที่มีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงในการผลิตของหลายอุตสาหกรรม เช่น อาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เวชกรรม เภสัชกรรม และอื่นๆ สำหรับความแม่นยำในปริมาณที่เติมลงในแต่ละบรรจุภัณฑ์ เครื่องบรรจุของเหลวจึงมีบทบาทสำคัญในกระบวนการบรรจุสารผลิตภัณฑ์ ด้วยการบูรณาการนำหน่วยควบคุมเชิงตรรก (Programmable logic Control: PLC) มาใช้ในการควบคุมการบรรจุของเหลวลงบรรจุภัณฑ์ เนื่องจากหน่วยควบคุมเชิงตรรกมีความยืดหยุ่นสูง มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ดีกว่า มีอายุใช้งานที่นานกว่า และง่ายต่อการบำรุงรักษามากกว่า Microcontroller โดยทั่วไป รวมถึงความเสียหายต่ออุปกรณ์เมื่อระบบเกิดความผิดพลาดเนื่องจาก Input และ Output ของ PLC จะแยกจากระบบหลักไม่ได้เชื่อมต่อกับ Controller ภายในโดยตรง หรือเป็นระบบแบบ Isolated

ผู้จัดทำ

ปิยธิดา สายคำอ้าย
PIYATHIDA SAIKHAM-AI

#นักศึกษา

สมาชิก
ปริทรรศน์ ทับหนองฮี
PARITAS TABNONGHEE

#นักศึกษา

สมาชิก
ทวีพร ไหมทอง
THAWEEPORN MAITHONG

#นักศึกษา

สมาชิก
ธนกฤต เจนธนุรเวท
THANAKIT JENTHANURAWATE

#นักศึกษา

สมาชิก
เทพจิตร์ เชยโภคา
thepjit cheypoca

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด