กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

ระบบขอใช้ยานพาหนะส่วนกลางของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

CAR BOOKING SYSTEM FOR THE AIRPORTS OF THAILAND (AOT)

@คณะวิทยาศาสตร์

#Cluster 2024
#Digital Technology
ระบบขอใช้ยานพาหนะส่วนกลางของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

รายละเอียด

     จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ผู้จัดทำได้รับมอบหมายหน้าที่นักวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analyst: BA) ในโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานสำหรับพนักงาน Digital Platform: Digital Office ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) โดยเป็นผู้รับผิดชอบหลักของระบบขอใช้ยานพาหนะส่วนกลาง ตำแหน่ง BA เป็นเสมือนคนกลางระหว่างลูกค้าและทีมพัฒนาระบบ จะต้องมีทักษะการสื่อสารและ EQ ที่ดี เข้าใจทั้งในความต้องการ (Requirements) ของลูกค้า และรับรู้เงื่อนไขเชิงเทคนิคของการพัฒนาระบบ 
     สำหรับระบบขอใช้ยานพาหนะนี้ ทางทอท.ต้องการพัฒนาระบบหลังบ้านที่เชื่อมต่อกับระบบหน้าบ้านเดิมที่ทางทอท.พัฒนาขึ้น โดยฝ่ายยานพาหนะจะต้องสามารถเพิ่ม ลบ ปรับแก้ข้อมูลหลัก (Master Data) และยังต้องสามารถเพิ่มคำขอใช้รถในกรณีเร่งด่วนได้จากหลังบ้าน รวมไปถึงการออกรายงานรูปแบบต่าง ๆ เพื่อช่วยให้การบริหารจัดการระบบการขอใช้ยานพาหนะดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผู้จัดทำได้ทำการออกแบบหน้าจอระบบการจัดการเนื้อหา (Content Management System: CMS) ของระบบ โดยใช้โปรแกรม Figma และเขียน Flowchart ของกระบวนการการขอใช้ยานพาหนะโดยละเอียด เพื่อเพิ่มความเข้าใจและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน เป็นการช่วยทั้งฝ่ายยานพาหนะและฝ่ายผู้ขอใช้งานให้มีความสะดวกยิ่งขึ้น ลดข้อผิดพลาดและข้อขัดแย้ง ลดเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน นำไปสู่การเป็น Digital Platform ดังปณิธานของโครงการอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์

โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานสำหรับพนักงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) “Digital Platform: Digital Office” เป็นการพัฒนาต่อยอดจากโครงการ AOT Staff Application เพื่อบูรณาการให้บริการแก่พนักงานและลูกจ้างของ ทอท. โดยมุ่งเน้นระบบขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง (AOT Car Booking) เนื่องจากระบบนี้เป็นระบบที่สำคัญต่อพนักงาน ทอท. เป็นอย่างมาก เนื่องจากพนักงานต้องใช้รถยนต์ส่วนกลางในการปฏิบัติภารกิจเป็นจำนวนมาก ระบบที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้พนักงานสามารถขอใช้รถยนต์ส่วนกลางได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และสามารถติดตามสถานะการจองรถยนต์ได้โดยระบบขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง เป็นระบบเดิมของ ทอท. ที่ต้องการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เน้นความทันสมัยและใช้งานง่าย โดยปรับปรุงระบบการทำงานให้มีความเป็นระบบมากขึ้น รวมไปถึงการออกแบบหน้า UX/UI ให้ทันสมัยและใช้งานง่ายขึ้น

​ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของผู้ว่าจ้างสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าประสงค์ ตามแผนการดำเนินงาน และพัฒนาระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องจ้างจัดทำโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานสำหรับพนักงาน ทอท. โดยมุ่งเน้นให้พนักงานสามารถเข้าใช้งาน Application ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผู้จัดทำ

ชนากานต์ ลือประเสริฐ
CHANAKAN LUEPRASERT

#นักศึกษา

สมาชิก
ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์
CHARTCHAI LEENAWONG

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด