กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

การพัฒนาระบบบนโมดูลและบูรณาการสำหรับระบบควบคุมการเคลื่อนที่

Advancements in System-On-Module Development and Integration for Enhanced Motion Control Systems

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#KLLC 2024
#Industry 4.0
การพัฒนาระบบบนโมดูลและบูรณาการสำหรับระบบควบคุมการเคลื่อนที่

รายละเอียด

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและนําแนวคิด System-On-Module มาใช้ในพัฒนาระบบควบคุมการเคลื่อนที่ (Motion Control System)  โดยมุ่งเน้นไปที่การประยุกต์ใช้งาน สำหรับหุ่นยนต์ และ Autonomous Mobile Robots (AMR) โดยการนําแนวคิดของ SoM มาใช้ จะทําให้กระบวนการออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมการเคลื่อนที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ผลลัพธ์ของงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของแนวคิด SoM ในการพัฒนาระบบควบคุมการเคลื่อนที่ (Motion Control System) สำหรับหุ่นยนต์

วัตถุประสงค์

เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบควบคุมการเคลื่อนที่ ที่ต้องใช้เวลาและทรัพยากรมาก การนําแนวคิดแบบ System-On-Module (SoM) เพื่อใช้ประโยชน์จากความเหมือนกันของส่วนต่างๆ ในระบบควบคุมการเคลื่อนที่ การบูรณาการของ SoM จะช่วยลดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบอย่างมีนัยสําคัญ โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและนําเสนอ SoM ที่เหมาะสําหรับระบบควบคุมการเคลื่อนที่มาประยุกต์โดยเฉพาะสําหรับหุ่นยนต์อัตโนมัติ  การวิจัยจะแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของ SoM ในการเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายของการพัฒนาระบบควบคุมการเคลื่อนไหวสําหรับหุ่นยนต์ที่มีความหลากหลากทั้งการใช้งานและวัตถุประสงค์ของหุ่นยนต์

ผู้จัดทำ

กิตติกานต์ จิตต์รุ่งเรืองสุข
KITTIKARN JITRUNGROUNGSUK

#นักศึกษา

สมาชิก
ณัฏฐ์คณิน พลพินิจ
NATKANIN PONPINIJ

#นักศึกษา

สมาชิก
ปรมินทร์ โหมขุนทด
PARAMIN HOMKHUNTOD

#นักศึกษา

สมาชิก
ธนกร หนองหารพิทักษ์
THANAKORN NONGHANPHITHAK

#นักศึกษา

สมาชิก
กฤชแก้ว เนื่องจำนงค์
KRITKAEW NAUNGJUMNONG

#นักศึกษา

สมาชิก
ชัยธวัช ชูสกุล
CHAITAWAT CHUSAKUL

#นักศึกษา

สมาชิก
เทพจิตร์ เชยโภคา
thepjit cheypoca

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด