กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

กลไกนิ้วมือสำหรับหยิบจับชิ้นงาน

Underactuated finger mechanisms

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#KLLC 2024
#Industry 4.0
กลไกนิ้วมือสำหรับหยิบจับชิ้นงาน

รายละเอียด

โครงงานนี้ได้มีการออกแบบและสร้างกลไกนิ้วมือจับชิ้นงาน เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นสำหรับหยิบจับชิ้นงานที่มีขนาดและรูปทรงที่แตกต่างกัน โดยเราจะศึกษากลไกที่มีมาก่อนหน้าซึ่งเป็นกลไกนิ้วมือจับแบบ 1 DOF (Degree of freedom) ซึ่งกลไกนิ้วมือจับมีการออกแบบมาอย่างหลากหลายรูปแบบ โดยเราจะเลือกรูปแบบที่สามารถเคลื่อนไหวได้ใกล้เคียงกับมือของมนุษย์มากที่สุด ส่วนการทำงานให้กลไกที่เราออกแบบมาให้เคลื่อนไหวได้นั้นเราจะอาศัยเซอร์โวมอเตอร์ การออกแบบส่วนใหญ่เราจะใช้โปรแกรม SolidWorks ในการออกแบบและจำลองการทำงานของกลไกนิ้วมือจับเรา และหลังจากออกแบบเสร็จแล้วเราก็จะสร้างชิ้นงานจริงและใส่เซอร์โวมอเตอร์แต่ละตำแหน่งที่ออกแบบไว้เพื่อทดสอบการใช้งานจริง

วัตถุประสงค์

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมได้ก้าวเข้ามาสู่การเป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้น การพัฒนาหุ่นยนต์และเครื่องจักรจึงมีการพัฒนาที่ก้าวกระโดดมากยิ่งขึ้นด้วย ทำให้การศึกษากลไกการทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบเหล่านี้จะช่วยให้สามารถต่อยอดไปในแนวทางนี้ได้ง่ายยิ่งขึ้น และการที่เลือกทำในส่วนที่ใช้หยิบจับสิ่งของนั้นเนื่องจากการหยิบจับสิ่งของเป็นกลไกที่จำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมระดับต้น เนื่องจากส่วนใหญ่จะต้องมีการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบหรือชิ้นงานในโรงงาน การเลือกพัฒนาส่วนหยิบจับนี้จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะสามารถเอามาต่อยอดได้เมื่อใช้ในโรงงาน

ผู้จัดทำ

กรวิชญ์ ฤกษ์สันทัด
KORAWITCH RERGSANTAD

#นักศึกษา

สมาชิก
ธนภัทร์ พฤกษอาภรณ์
THANAPAT PRUKSARPORN

#นักศึกษา

สมาชิก
ปฐวี วิเศษชู
PATHAWEE WISETCHOO

#นักศึกษา

สมาชิก
เทพจิตร์ เชยโภคา
thepjit cheypoca

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด