กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

การเปรียบเทียบต้นทุนผลตอบแทนการปลูกทุเรียนตามเทคนิคการจัดการสวนทุเรียนของเกษตรกร ในจังหวัดระยอง

Comparison of cost and return of durian cultivation based on the orchard management techniques of farmers in Rayong Province, Thailand.

@คณะเทคโนโลยีการเกษตร

#KLLC 2024
#BCG (Bio-Circular-Green Economy)
การเปรียบเทียบต้นทุนผลตอบแทนการปลูกทุเรียนตามเทคนิคการจัดการสวนทุเรียนของเกษตรกร ในจังหวัดระยอง

รายละเอียด

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับการปลูกทุเรียนโดยใช้เทคนิคการจัดการสวนผลไม้แบบเดี่ยวและคู่ของเกษตรกรในจังหวัดระยอง ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับนักสร้างสรรค์นวัตกรรมในชุมชน ข้อมูลจะถูกรวบรวมและวิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน และการทดสอบทีเพื่อการเปรียบเทียบทางสถิติ ผลการวิจัยพบว่าภายใต้ต้นทุนรวม 50,871.18 บาทต่อไร่ สร้างรายได้ 2,000 กิโลกรัม ไร่ละ 149,128.82 บาท มีกำไรสุทธิ 149,128.82 บาท ส่งผลให้ปลูกทุเรียนต้นเดี่ยวได้สูงขึ้น ต้นทุนรวมต่อไร่ 42,719.50 บาท ผลผลิต 1,600.00 กิโลกรัม ต่อไร่และมีกำไรสุทธิ 149,280.50 บาทต่อไร่ ตรงกันข้ามการจัดการสวนทุเรียนแบบทวีคูณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีความแตกต่างที่มีนัยสำคัญทางสถิติระหว่างต้นทุนคงที่ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกทุเรียนที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ในทั้งสองกรณี อย่างไรก็ตาม สำหรับต้นทุนผันแปร ต้นทุนรวม ผลผลิตเฉลี่ยรวม และกำไรสุทธิ เทคนิคการจัดการสวนทุเรียนในทั้งสองสถานการณ์ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างที่มีนัยสำคัญทางสถิติ ผลกระทบที่เกิดจากการค้นพบเหล่านี้มีความสำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการเกษตรและผู้กำหนดนโยบาย โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของกลยุทธ์การจัดการที่ปรับให้เหมาะสม ซึ่งคำนึงถึงความสัมพันธ์อันซับซ้อนของต้นทุน ผลผลิต และกำไรสุทธิ ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เป็นแนวทางที่มีคุณค่าสำหรับการตัดสินใจด้านการจัดการฟาร์มและการพิจารณานโยบายในการพัฒนาการเพาะปลูกทุเรียนให้ดีขึ้น

วัตถุประสงค์

    ในประเทศไทย ทุเรียนถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ในปี 2565 เป็นอันดับ 1 ของประเทศ มีพื้นที่ปลูกทุเรียน 1,340,692 ไร่ พื้นที่เก็บเกี่ยว 943,765 ไร่ ผลผลิต 1,246,098 ตัน ผลผลิตต่อไร่ 1,320 กิโลกรัม (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรภูมิภาค, 2565) การปลูกทุเรียนในจังหวัดระยองมีผลผลิตต่อไร่สูงสุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย รองจากจังหวัดจันทบุรีและชุมพรในปี 2565 มีพื้นที่ปลูกทุเรียน 117,753 ไร่ มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 71,104 ไร่ ผลผลิตรวม 149,234 ตัน ส่งผลให้ผลผลิตต่อพื้นที่เก็บเกี่ยว 2,099 กิโลกรัมต่อไร่ (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรภูมิภาค, 2565) ผลผลิตในปี 2565 มีปริมาณเพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาทุเรียนในตลาดสูงขึ้น ความต้องการนำเข้าปัจจัยการผลิตที่สำคัญ เช่น ปุ๋ย กำลังขยายตัวในต่างประเทศ โดยในปี 2564 มูลค่าการนำเข้าเหล่านี้มีมูลค่า 70,102 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2565 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 103,205 ล้านบาท โดยราคาก็เพิ่มขึ้นด้วย (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรภูมิภาค, 2566) ส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนมีต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น กำไรต่ำกว่าปีก่อน ในเดือนกรกฎาคม 2566 ราคาทุเรียนหมอนทองที่ตลาดกลางเขาดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง อยู่ที่ 110 บาทต่อกิโลกรัม (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรภูมิภาค, 2565)
    นอกจากนี้พวกเขายังปลูกทุเรียนตามเทคนิคการจัดการสวนทุเรียนของเกษตรกรด้วยการปลูกทุเรียนต้นเดียว ต้นทุนการผลิตต่ำทำให้การจัดการการแปลงสะดวก ง่าย และรวดเร็ว พืชได้รับแสงสม่ำเสมอเพื่อการเจริญเติบโตที่เหมาะสม ผลผลิตมีคุณภาพสูง ในส่วนของการปลูกทุเรียนนั้นตามเทคนิคการจัดการสวนทุเรียนของเกษตรกรที่ใช้วิธีการปลูกทุเรียนแบบทวีคูณเป็นเทคนิคที่ให้ผลผลิตผลผลิตสูงกว่า เทคนิคนี้มีประโยชน์สำหรับการฟื้นฟูหลังการเก็บเกี่ยวอย่างตรงไปตรงมา และพืชไม่เสื่อมสภาพเนื่องจากมีผลผลิตต่อต้นต่ำ นอกจากนี้ยังสามารถลดการโค่นล้มของต้นไม้ในช่วงพายุได้ ให้ผลตอบแทนต่อหน่วยพื้นที่สูงกว่า (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตร, 2563)
    อย่างไรก็ตาม เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายจำนวนมากในกระบวนการผลิต โดยทั่วไปการปลูกจะใช้เวลา 6-7 ปีจึงจะแล้วเสร็จ (แสวงกิจ, 2020) การเข้าถึงนวัตกรรมส่วนใหญ่มาพร้อมกับภาระทางการเงินที่สำคัญ โดยเฉพาะสำหรับเกษตรกรรายย่อย (Yigezu et al., 2016) นอกจากนี้การนำนวัตกรรมมาใช้ยังขึ้นอยู่กับต้นทุน (Toma et al., 2016) หากลดต้นทุนและกำไรจากการนำเทคโนโลยีการเกษตรไปใช้ให้เหลือน้อยที่สุด ก็จะนำไปสู่การยอมรับที่มากขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น (ฤกษ์ไกร, 1984) เหตุผลหลักในการประยุกต์ใช้คือตัวแปรทางเศรษฐกิจ การวิเคราะห์ต้นทุนจึงเป็นเครื่องมือทางธุรกิจที่ใช้กันทั่วไปในการวางแผนและตัดสินใจนำนวัตกรรมไปใช้ นั่นจะบ่งบอกถึงความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการนำนวัตกรรมไปใช้ (Suwanmaneepong et al., 2020) ดังนั้นการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตทุเรียนจึงมีความสำคัญ (Thongkaew et al., 2021; Wiangsamut, 2022)
    งานวิจัยนี้เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกทุเรียนโดยใช้เทคนิคการจัดการสวนทุเรียนที่แตกต่างกันของเกษตรกร เพื่อใช้ข้อมูลในการวางแผนและการตัดสินใจเมื่อใช้เทคนิคการจัดการสวน การศึกษาดำเนินการในอำเภอเมืองและอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกทุเรียนที่จำเป็นในจังหวัดระยอง พื้นที่เหล่านี้ได้รับการส่งเสริมจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยองในการปลูกเทคนิคทุเรียน เพื่อเป็นแนวทางแก่เกษตรกรรายอื่นในพื้นที่และอำนวยความสะดวกในการพัฒนา

ผู้จัดทำ

กันตินันท์ ทองเต็ม
KANTINAN THONGTEM

#นักศึกษา

สมาชิก
สุณีพร สุวรรณมณีพงศ์
Suneeporn Suwanmaneepong

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา
ฉันท์หทัย เกิดศรีเสริม
Chanhathai Kerdsriserm

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด