กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

การห่อหุ้มสารสกัดหอมระเหยจากมะม่วงสายพันธุ์มหาชนก

Application of encapsulated flavors in Mango (Mahachanok)

@วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ

#Highlight 2024
#Healthcare and Wellness
การห่อหุ้มสารสกัดหอมระเหยจากมะม่วงสายพันธุ์มหาชนก

รายละเอียด

มะม่วงสุกพันธุ์มหาชนก (Mangifera indica L) มีคุณสมบัติโดดเด่นทั้งในด้านสี กลิ่น และรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ กล่าวคือ มีกลิ่นหอมและรสหวาน การห่อหุ้มรสชาติและกลิ่นในรูปแบบที่เหมาะสมช่วยในการเก็บรักษาหรือปกปิดสารประกอบรสชาติและกลิ่น เพิ่มความเสถียรทางความร้อนและออกซิเดชั่น และพัฒนาและสร้างประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมอาหาร

วัตถุประสงค์

ปัญหาด้านการตกต่ำด้านราคาของผลผลิตผลไม้ประเภทมะม่วงเป็นปัญหาสำคัญในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับมะม่วงพันธุ์มหาชนกที่มีการเติบโตในการส่งออกอย่างมากเมื่อเทียบกับมะม่วงสายพันธุ์อื่น เนื่องจากเป็นมะม่วงที่มีสีสันสวยงาม มีกลิ่นหอม ปัญหาการตกต่ำด้านราคาเกิดจากมีผลผลิตที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพการส่งออกทำให้เกิดผลผลิตที่ไม่ผ่านคุณภาพ นำกลับมาขายในประเทศในราคาถูก บางกรณีเกษตรกรจำเป็นต้องละทิ้งผลผลิตดังกล่าว จากปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมีแนวคิดนำมะม่วงดังกล่าวมาเพิ่มมูลค่าโดยสกัดสารหอมระเหยเพื่อเพิ่มคงสภาพสารระเหยและนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป

ผู้จัดทำ

วิภู ศรีสืบสาย
Wipoo Sriseubsai

#อาจารย์

สมาชิก
ดารินี พรหมโยธิน
Darinee Promyothin

#อาจารย์

สมาชิก
นวพันธ์ ขยันกิจ
Navaphun Kayunkid

#อาจารย์

สมาชิก
อดิเรก แรงกสิกรณ์
Adirek Rangkasidorn

#อาจารย์

สมาชิก
ทุติยาภรณ์ ทิวาวงศ์
Thutiyaporn Thiwawong

#อาจารย์

สมาชิก

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด