กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

การปรับปรุงวิธีทดสอบสัญญาณพัลส์สำหรับชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์โดยใช้โปรแกรมแลปวิว

Improvement Pulse Change Test for Window Regulator by LabVIEW Program

@วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

#KLLC 2024
#Industry 4.0
การปรับปรุงวิธีทดสอบสัญญาณพัลส์สำหรับชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์โดยใช้โปรแกรมแลปวิว

รายละเอียด

       โครงงานนี้เป็นการศึกษาและออกแบบโปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์สัญญาณพัลส์ของชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบแมนนวลที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเครื่องมือที่ใช้วัดสัญญาณมีความละเอียดไม่เพียงพอ และใช้เวลาที่มากเกินไปต่อการทดสอบ ส่งผลให้ต้องปรับปรุงวิธีการทดสอบทั้งการเปลี่ยนเครื่องมือที่ใช้วัดสัญญาณมาเป็นเครื่องออสซิลโลสโคป และปรับปรุงวิธีทดสอบจากระบบแมนนวลให้เป็นระบบอัตโนมัติโดยใช้โปรแกรมแลปวิว ซึ่งแลปวิวจะเป็นซอฟต์แวร์สำหรับการสร้างระบบการทดสอบและการวัดสัญญาณแบบอัตโนมัติ ที่ได้รับการยอมรับทั้งในสถาบันการศึกษาและในภาคอุตสาหกรรม เพราะมีปริมาณของไดรเวอร์ที่ทำขึ้นเพื่อรองรับอุปกรณ์เครื่องมือวัดจากทุกค่ายทุกยี่ห้อทั่วโลก การปรับปรุงวิธีทดสอบจึงได้นำแลปวิวมาใช้งาน โดยจะทดสอบและเปรียบเทียบผลระหว่างระบบแมนนวลกับระบบอัตโนมัติ ผลปรากฏว่าเมื่อทำการวัดโดยใช้ระบบอัตโนมัติในขณะที่ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์กำลังเลื่อนขึ้น ค่าความถี่สูงสุดที่คำนวณได้จะมีค่าลดลงจาก 5.22 Hz เป็น 1.69 Hz ลดลงจากเดิม 67.62 % ในส่วนของเวลาที่ใช้ในการทดสอบต่อรอบจะลดลงจาก 117.72 วินาที เป็น 23.51 วินาที ลดลงจากเดิม 80.03 % ซึ่งลดลงจากเดิมเป็นอย่างมาก โดยระบบอัตโนมัตินี้ได้มีการทดสอบวัดสัญญาณจากเครื่องกำเนิดสัญญาณเพื่อตรวจสอบค่าความถูกต้องของสัญญาณที่วัดได้ โดยมีค่าความแม่นยำมากกว่า 99 % ทำให้ข้อมูลที่ได้มีความน่าเชื่อถือสามารถนำไปวิเคราะห์ต่อได้ และสุดท้ายระบบใหม่นี้ยังสามารถที่จะรองรับมาตรฐานการทดสอบสัญญาณพัลส์ในอนาคตได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์

ในยุคปัจจุบันเป็นยุคที่ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์มีการเจริญเติบโตอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงหรือรถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อน ทำให้บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ทั้งในและต่างประเทศ ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ตรงตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนดไว้ ทางผู้จัดทำรายงานได้มีโอกาสได้เข้าฝึกงานกับบริษัทที่เป็นผู้ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ รวมถึงชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ โดยบริษัทจะมีห้องปฏิบัติการสำหรับการทดสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ตรงตามมาตรฐานของลูกค้า การทดสอบรวมถึงการทดสอบประสิทธิภาพของสายควบคุมรถยนต์ การทดสอบความทนทานของชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ หรือการทดสอบสัญญาณพัลส์ของชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ ในปัจจุบันการทดสอบสัญญาณพัลส์ของชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ยังคงเป็นระบบแมนนวล โดยต้องใช้ผู้ทดสอบที่มีประสบการณ์สูงในการเลือกชุดข้อมูลที่วัดได้จากเครื่องวัดสัญญาณมาวิเคราะห์และเลือกข้อมูลที่มีความเหมาะสม ตัวข้อมูลที่ได้อาจไม่มีความน่าเชื่อถือเพราะเป็นการเลือกจากผู้ทดสอบโดยตรง นอกจากนี้ตัวโปรแกรมที่ใช้ในการวัดสัญญาณและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดสัญญาณยังไม่มีความละเอียดหรือค่าเวลาที่ใช้ในการสุ่มตัวอย่างข้อมูลเพียงพอ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตามมาตรฐานการทดสอบของลูกค้ากำหนด โดยเหตุผลที่การทดสอบสัญญาณพัลส์ของชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์มีความสำคัญ เนื่องจากในตัวมอเตอร์ของชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ จะมีระบบป้องกันการหนีบ (jam protection) ระบบนี้จะทำงานเมื่อมีสิ่งกีดขวางไปขวางกระจกหน้าต่างขณะปิดกระจก กระจกจะเลื่อนลงทันที ทำให้กระจกไม่หนีบสิ่งกีดขวาง เป็นการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ [1]
ทั้งนี้ทางผู้จัดทำได้มีความสนใจในการพัฒนาวิธีการทดสอบสัญญาณพัลส์ของชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์จากระบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันซึ่งเป็นแบบแมนนวลให้เป็นระบบอัตโนมัติ ที่สามารถให้ผู้ทดสอบที่มีประสบการณ์ไม่สูงก็สามารถทำการทดสอบได้โดยไม่ต้องใช้ประสบการณ์ โดยการใช้โปรแกรมแลปวิวเพื่อเขียนโปรแกรมที่สามารถวัดสัญญาณและคำนวณค่าที่ต้องการออกมาได้แบบอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มความละเอียดที่ใช้ในการทดสอบ เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานการทดสอบของลูกค้า โดยเปลี่ยนจาก cDAQ-9171 & NI-9239 มาใช้เครื่องออสซิลโลสโคปที่ผ่านการสอบเทียบโดยห้องปฏิบัติการ ทำให้สัญญาณที่วัดได้มีความน่าเชื่อถือ และสามารถนำไปวิเคราะห์หรือทำรายงานผลการทดสอบเพื่อส่งให้กับลูกค้าได้

ผู้จัดทำ

หฤษฎ์ นิยม
HARIT NIYOM

#นักศึกษา

สมาชิก
คมศิลป์ โคตมูล
Komsilp Kotmool

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด