กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

คอนโซลูเทค

Consolutech

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#Cluster 2024
#Digital Technology
คอนโซลูเทค

รายละเอียด

นวัตกรรมตรวจสอบคุณภาพไข่ไก่ พัฒนาระบบในการวิเคราะห์คุณภาพของไข่จากเปลือกของไข่ ได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และตรงตามหลักสถิติ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Image Processing และ Machine Learning เพื่อช่วยในการคัดแยกไข่ไก่ที่มีรอยร้าว สามารถเพิ่มความแม่นยำ ลดจำนวนคนในกระบวนการผลิต ใช้เวลาในการตรวจลดลง และลดการการสัมผัสกับไข่ไก่โดยตรง

วัตถุประสงค์

Egg Crack Detection ได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Image Processing และ Machine Learning เผื่อเข้ามาช่วยในการคัดแยกไข่ไก่ที่ร้าวและไม่ร้าว ในระดับที่สายตามนุษย์ไม่สามารถแยกความแตกต่างได้ โดยเข้าเข้าไปอยู่ในกระบวนการๆฟักไข่ไก่เนื้อในส่วนของ การตรวจสอบไข่ไก่ก่อนเข้าห้องฟัก และภายหลังจากเข้าห้องฟักที่สามารถระบุบได้ว่าไข่ฟองใดมีเชื้อซึ่งจะฟักออกมาเป็นลูกเจี๊ยบได้

ผู้จัดทำ

บุณย์ชนะ ภู่ระหงษ์

#อาจารย์

สมาชิก

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด