กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

เกมจำลองสถานการณ์ การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)

SAFE LAND

@คณะศิลปศาสตร์

#Cluster 2024
#Digital Technology
เกมจำลองสถานการณ์ การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)

รายละเอียด

Processing Speed เป็นทักษะการเรียนรู้สำคัญที่เป็นหนึ่งของทักษะการเรียนรู้ (Cognitive Skill) ที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้านการปฏิบัติงานได้รวดเร็วและแม่นยำเป็นผลมาจากความสามารถในการประมวลผลที่รวดเร็ว สามารถตีความข้อมูลและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว และลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้เป็นการนำ Simulation Online Game Based Learning (SOGBL) มาให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติเพื่อช่วยในด้านการเรียนรู้ภาคทฤษฎีก่อนการฝึกปฏิบัติ เนื่องจากการช่วยชีวิตเป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นคืนชีพที่มีความเสี่ยงสูง  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านเกมออนไลน์แบบสถานการณ์จำลอง 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ผ่านเกมออนไลน์แบบสถานการณ์จำลอง และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจการใช้รูปแบบการเรียนรู้ผ่านเกมออนไลน์แบบสถานการณ์จำลอง วิธีการวิจัยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ขั้นที่ 1 ขั้นการศึกษาเบื้องต้น ขั้นที่ 2 ขั้นการออกแบบและพัฒนาระบบ และขั้นที่ 3 ขั้นนำไปใช้ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 กลุ่มเรียน จำนวน 73 คน เครื่องมือวิจัย ประกอบด้วย รูปแบบการเรียนรู้ เกมออนไลน์แบบสถานการณ์จำลองดิจิทัล แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดความพึงพอใจ ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการเรียนรู้ผ่านเกมออนไลน์แบบสถานการณ์จำลองในการวิจัย แบ่งเป็นสองส่วน ได้แก่ ส่วนการเรียนรู้ภาคทฤษฎีและส่วนภาคฝึกปฏิบัติการออกแบบเกม ประกอบด้วย (1) ส่วนนำเข้าสู่เกม ประกอบด้วยชื่อเกม การระบุชื่อตัวละคร เมนูย่อยต่าง ๆ ของเกม (2) ส่วนนำเสนอเกม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการเรียนผ่านการเล่นเกมออนไลน์แบบสถานการณ์จำลอง ก่อนเรียนและหลังเรียน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 และผลความพึงพอใจการใช้รูปแบบการเรียนรู้ผ่านเกมออนไลน์แบบสถานการณ์จำลอง อยู่ในระดับมาก

วัตถุประสงค์

การสอนเรื่องการช่วยเหลือการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) เป็นเนื้อหาเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ ผู้เรียนจึงต้องมีความรู้และทักษะในภาคทฤษฎีและปฏิบัติเป็นอย่างดี ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาผู้สอนจะใช้วิธีการเรียนภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติ แต่พบว่าผู้เรียนฝึกปฏิบัติไม่ถูกต้องต้องใช้ระยะเวลานาน ขาดความเร็วในการเรียนรู้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นส่วนของการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกี่ยวข้องกับความเร็วในการประมวลผล (Processing Speed) เนื่องจากเป็นเนื้อหาที่ต้องใช้ความจำ การตัดสินใจ และการฝึกทักษะควบคู่กัน ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วัจิยจึงนำมาออกแบบสื่อการเรียนการสอน โดยนำคุณสมบัติต่าง ๆ ของเกมคอมพิวเตอร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อและกิจกรรมที่เสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านเกมออนไลน์แบบสถานการณ์จำลอง เพื่อเป็นต้นแบบในการจัดการเรียนเรียน เครื่องมือเสริมทักษะการเรียนรู้ และเป็นแนวทางให้กับการพัฒนาสื่อทางการศึกษาต่อไป

ผู้จัดทำ

พัชรภรณ์ สุนทรวิบูลย์
Patcharabhorn Sounthornwiboon

#อาจารย์

สมาชิก

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด