กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

พัฒนาฟีเจอร์ระบบแพลตฟอร์มค้าปลีกของบริษัท

Develop the features of the company's retail platform system

@คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

#KLLC 2024
#Digital Technology
พัฒนาฟีเจอร์ระบบแพลตฟอร์มค้าปลีกของบริษัท

รายละเอียด

	ปัจจุบันร้านสะดวกซื้อมีจำนวนมากขึ้น ส่งผลทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยที่เปิดร้านขายของชำหรือร้านโชห่วย ไม่สามรถแข่งขันสู้ได้ บริษัททีดี ตะวันแดง ได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้ จึงได้คิดโมเดลธุรกิจแบบใหม่ ซึ่งเป็นการนำเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยในการจัดการร้าน โดยเปิดร้านภายใต้ชื่อ “ถูกดี มีมาตรฐาน” ซึ่งบริษัทจะให้บริการตั้งแต่ การให้คำปรึกษา ฝึกอบรม ติดตั้งระบบ จัดส่งสินค้า และจัดการส่งเสริมการขาย เช่นการลด แลก แจก แถมสินค้า ฯลฯ เพื่อช่วยกระตุ้นยอดขายให้แก่ร้านค้า แต่ในปัจจุบันการส่งเสริมการขายของร้าน ยังไม่มีรูปแบบที่เป็นออนไลน์ให้ลูกค้าได้ใช้งาน ทำให้ดึงดูดลูกค้ายังไม่เข้าที่ควร จึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบในส่วนของฟีเจอร์ขึ้นมาในชื่อ “คูปองออนไลน์” โดยในส่วนการจัดการคูปองจะถูกพัฒนาที่ TD Nest ที่เป็นระบบที่ใช้ในการจัดการร้านค้าของบริษัท ซึ่งพัฒนาโดยใช้ Angular Framework ที่มีเครื่องมือครบในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันตามสถาปัตยกรรม SPA โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งไลบรารีอื่นๆ เพิ่มเติม และการใช้งานคูปองสามารถใช้สิทธิ์ได้ผ่านทาง Line OA ของร้านถูกดี มีมาตรฐาน ซึ่งพัฒนาโดยใช้ Vue Framework ซึ่งทำงานได้เร็วและมีประสิทธิภาพดี โดยมีโครงสร้าง MVC เหมาะสมกับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันขนาดเล็ก ในการดำเนินการพัฒนาได้นำเอาแนวคิดการทำงานแบบ Scrum เข้ามาช่วยเพื่อจัดระเบียบและแก้ปัญหางานที่มีความซับซ้อน
	ผลลัพธ์จากการพัฒนา ฟีเจอร์คูปองออนไลน์สามารถช่วยส่งเสริมการขายของร้านถูกดี มีมาตรฐาน และสามารถนำเอาข้อมูลจากการใช้งานคูปองของลูกค้ามาวิเคราะห์ความสนใจแคมเปญและใช้ในการเจรจาต่อรองกับผู้จัดหาสินค้าในการแจกคูปองเพิ่มในอนาคต แต่เนื่องจากฟีเจอร์พึ่งถูกพัฒนา จึงมีประเภทคูปองให้เลือกสร้างได้น้อย ทำให้ยังไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของฝ่ายการตลาดได้

วัตถุประสงค์

การส่งเสริมการขาย เป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ช่วยสร้างกำไรจำนวนมากให้แก่บริษัท ซึ่งในปัจจุบันรูปแบบการส่งเสริมการขายของร้านถูกดี มีมาตรฐานมีหลายรูปแบบ ยกตัวอย่างเช่น คะแนนสะสมจากการซื้อสินค้า การจัดโปรโมชัน การแจกบัตรกำนัลสำหรับร้านเปิดใหม่ และรางวัลที่เป็นคูปองท้ายใบเสร็จเมื่อซื้อสินค้า เป็นต้น แต่ในปัจจุบันการส่งเสริมการขายของร้าน ยังไม่มีรูปแบบที่เป็นออนไลน์ให้ลูกค้าได้ใช้งาน ทำให้ดึงดูดลูกค้ายังไม่เท่าที่ควร ทางบริษัทจึงได้มีความคิดที่จะสร้างรูปแบบการส่งเสริมการขายรูปแบบใหม่ขึ้นมาในชื่อของ “คูปองออนไลน์” ที่เป็นการแจกคูปองออนไลน์ให้แก่ลูกค้าสมาชิกทุกคน โดยสามารถใช้งานสิทธิ์คูปองได้ทันที ผ่านทางช่องทาง Line OA 

ผู้จัดทำ

ชนะพล ชื่นชูวิทย์
CHANAPON CHUENCHUWIT

#นักศึกษา

สมาชิก
บุญประเสริฐ สุรักษ์รัตนสกุล
Boonprasert Surakratanasakul

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา
พัฒนพงษ์ ฉันทมิตรโอภาส
Pattanapong Chantamit-O-Pas

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด