กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

การศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการเกิดน้ำแข็งบนสายเคเบิลเบรกมือโดยใช้พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ

STUDY OF PROBLEM-SOLVING METHODS TO PREVENT ICE FORMATION ON PARKING BRAKE CABLES USING COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS

@วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

#KLLC 2024
#Industry 4.0
การศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการเกิดน้ำแข็งบนสายเคเบิลเบรกมือโดยใช้พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ

รายละเอียด

       สายเบรกมือแบบระบบกลไกที่ใช้สายเคเบิลเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่สำคัญภายในรถยนต์ มีหน้าที่ห้ามล้อไม่ให้รถยนต์เคลื่อนที่ในขณะที่จอดหรือหยุดนิ่ง โดยปกติแล้วโครงสร้างของสายเบรกมือแบบระบบกลไกที่ใช้สายเคเบิลจะเหมือนหรือใกล้เคียงกันคือมีทั้งหมด 2 เส้น สำหรับห้ามล้อหลังด้านซ้ายและด้านขวา เป็นสายยาวไร้รอยต่อที่มีปลอกหุ้ม (Outer) ตลอดทั้งเส้น ซึ่งภายในปลอกหุ้มจะเป็นสายเคเบิลที่เชื่อมต่อกับเบรกมือภายในรถยนต์สำหรับใช้งาน ปัจจุบันสายเบรกมือแบบระบบกลไกที่ใช้สายเคเบิลถูกออกแบบและพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ออกแบบและผู้ใช้งาน ส่งผลกระทบต่อรถยนต์รุ่นหนึ่งที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสายเบรกมือคือ สายเบรกมือถูกแบ่งออกเป็น 4 เส้นที่นำมาเชื่อมต่อกัน (ด้านขวา 2 เส้น, ด้านซ้าย 2 เส้น) ส่งผลให้มีจุดเชื่อมต่อที่เป็นสายเคเบิลเปลือย เมื่อผู้ใช้งานรถยนต์ภายในทวีปยุโรปนำรถยนต์ไปล้างและจอดรถยนต์ไว้ภายใต้สภาวะแวดล้อมอุณหภูมิต่ำ สายเคเบิลเปลือยมีโอกาสเกิดน้ำแข็งทำให้ไม่สามารถปลดเบรกมือได้ โครงงานพิเศษนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไขปัญหาของสายเคเบิลเบรกมือชนิดนี้ ตลอดไปจนถึงจำลองผลลัพธ์ที่ได้ โดยใช้โปรแกรม ANSYS Workbench เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้เพิ่มความน่าเชื่อถือต่อผู้ใช้งาน ปรับปรุงและพัฒนาโมเดลสายเบรกมือแบบระบบกลไกที่ใช้สายเคเบิลต่อไปในอนาคต.

วัตถุประสงค์

      ในปัจจุบันรถยนต์มีอุปกรณ์ในการห้ามล้อ ทั้งในรูปแบบของระบบไฟฟ้าและระบบกลไกที่ใช้สายเคเบิล ที่เป็นอุปกรณ์ป้องกันไม่ให้รถยนต์เกิดการเคลื่อนที่ขณะจอดอยู่กับที่หรือหยุดนิ่ง โดยรถยนต์ส่วนใหญ่ในปัจจุบันยังคงมีการใช้ระบบเบรกมือแบบระบบกลไกที่ใช้สายเคเบิลเป็นจำนวนมาก และเริ่มมีการส่งออกไปสู่ตลาดในทวีปยุโรปมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการออกแบบและวิจัยโครงสร้างของระบบเบรกมือแบบระบบกลไกที่ใช้สายเคเบิลเป็นอย่างมาก โดยปกติแล้วสายเบรกประเภทสายเคเบิลสำหรับชุดเบรกมือจะมีโครงสร้างทั้งหมด 2 เส้น สำหรับห้ามล้อหลังด้านซ้ายและด้านขวา มีลักษณะเป็นสายยาวไร้รอยต่อที่มีปลอกหุ้ม (Outer) สายเคเบิลภายในตลอดทั้งเส้น ซึ่งปลอกหุ้มเป็นชิ้นส่วนที่สำคัญในการป้องกันสายเคเบิลจากปัจจัยต่างๆ เนื่องจากสายเบรกมือเป็นชิ้นส่วนที่อยู่ภายนอกรถยนต์และต้องสัมผัสกับสภาพแวดล้อมภายนอกโดยตรง 
       แต่เนื่องด้วยในปัจจุบันผู้ผลิตรถยนต์แต่ละรุ่น มีการออกแบบรถยนต์รุ่นใหม่อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการของผู้ใช้งาน จึงส่งผลกระทบต่อการจัดวางโครงสร้างของสายเคเบิลเบรกมือ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้พบปัญหาที่เกิดขึ้นคือ รถยนต์รุ่นหนึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำแข็งบริเวณสายเคเบิลเบรกมือ เนื่องจากรถยนต์ถูกนำไปใช้ที่ทวีปยุโรป (Europe) และโครงสร้างของสายเคเบิลเบรกมือมีการเปลี่ยนแปลง จากเดิมเป็นสายยาวมีปลอกหุ้มตลอดทั้งเส้น ต้องแยกออกเป็นสองส่วน ส่งผลให้มีจุดเชื่อมต่อที่เป็นสายเคเบิลเปลือย เมื่อผู้ใช้งานนำรถยนต์ไปล้างหรือทำให้สายเปลือยบริเวณนั้นเปียก สายเคเบิลภายในจะสัมผัสกับสภาพแวดล้อมภายนอกที่อุณหภูมิต่ำโดยตรง จึงมีความเสี่ยงอย่างมากที่จะเกิดน้ำแข็งขึ้นบริเวณนั้น ส่งผลให้ผู้ใช้งานไม่สามารถปลดเบรกมือได้ โดยโครงงานพิเศษนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไขปัญหาของสายเคเบิลเบรกมือชนิดนี้ ตลอดไปจนถึงจำลองผลลัพธ์ที่ได้ โดยใช้โปรแกรม ANSYS Workbench เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้เพิ่มความน่าเชื่อถือต่อผู้ใช้งาน ปรับปรุงและพัฒนาโมเดลสายเบรกมือแบบระบบกลไกที่ใช้สายเคเบิลต่อไปในอนาคต.

ผู้จัดทำ

ธีดนัย โพธิเกษม
TEEDANAI PHOTHIKASEM

#นักศึกษา

สมาชิก
จตุพร ทองศรี
Jatuporn Thongsri

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด