กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

พิพิธภัณฑ์แม่น้ำปิง

PING RIVER MUSEUM

@คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

#Cluster 2024
#Smart City
พิพิธภัณฑ์แม่น้ำปิง

รายละเอียด

แม่น้ำปิงเป็นแม่น้ำสายหลักที่ไหลผ่านในใจกลางเมืองกำแพงเพรชที่มีเรื่องราวทางประวิติศาสตร์ที่น่าสนใจเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวการเสด็จประภาสต้น ของพระบาทสมเด็จ ร.5 ที่เมื่อครั้งในอดีตได้เสด็จเรือ
ผ่านเกาะกลางแม่น้ำปิง และได้ประทับสองฝั่งแม่น้ำปิงคือฝั่งเมืองกำแพงเพชรและฝั่งนครชุม 
ซึ่งเกาะกลางแม่น้ำปิงอยู่ระหว่างสองฝั่งเมืองกำแพงเพชร เกาะกลางแม่น้ำปิง ในอำเภอเมืองกำแพงเพชร ตั้งอยู่กลางแม่น้ำปิงช่วงผ่านเมืองกำแพงเพชร เป็นเกาะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีวัตถต้นกำเนิดจากตะกอนดินทรายที่ถูกพัดพามากับสายน้ำ ทับถมเป็นเวลานานหลายสิบปี จนเกิดสภาพสภาพเป็นเนินดินเกาะกลางน้ำ มีพื้นที่ประมาณ 48 ไร่ ที่ผ่านมามีปัญหาประชาชนบุกรุกที่ดินของรัฐแลเป็นการส่งเสริมในด้านนันทนาการและสิ่งแวดล้อม กฎกระทรวงมหาดไทยฉบับที่ 433 พ.ศ.2542 (ออกตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518)ได้กำหนดให้บริเวณเกาะกลางแม่น้ำปิงเป็นพื้นที่สีเขียวอ่อน ให้ใช้ประโยชน์เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบันทางจังหวัดกำแพงเพชรและเทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้ดำเนินการพัฒนาเกาะกลางแม่น้ำแห่งนี้ให้เป็นพื้นที่เพื่อการนันทนาการ
สำหรับพักผ่อนและออกกำลังกายของประชาชน จึงได้จัดตั้งโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้ผู้คนได้ตระหนักถึงความสำคัญของแม่น้ำปิง และยังต่อยอดในด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจในจังหวัด การท่องเที่ยว การศึกษา เพิ่มจุดแลนด์มาร์คใหม่ของจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อรองรับการคมนาคมในอนาคตที่จะมีการสร้างรถฟรางคู่ ที่จะทำให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาในจังหวัดกำแพงเพชร

วัตถุประสงค์

แม่น้ำปิงเป็นแม่น้ำสายหลักที่ใหลผ่านในใจกลางเมืองกำแพงเพรชที่มีเรื่องราวทางประวิติศาสตร์ที่น่าสนใจเป็นจุดเริ่มตันของเรื่องราวการเสด็จประภาสตัน ของพระบาทสมเด็จ ร5 ที่เมื่อครั้งในอดีตได้เสด็จเรือผ่านเกาะกลางแม่น้ำปิง และได้ประทับสองฝั่งแม่น้ำปิงคือฝั่งเมืองกำแพงเพชรและฝั่งนครชุม ซึ่งเกาะกลางแม่น้ำปิงอยู่ระหว่างสองฝั่งเมือง
กำแพงเพชร

เกาะกลางแม่น้ำปิง ในอำเภอเมืองกำแพงเพชร ตั้งอยู่กลางแม่น้ำปิงช่วงผ่านเมืองกำแพงเพชร เป็นเกาะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีวัตถุตันกำเนิดจากตะกอนดินทรายที่ถูกพัดพามากับสายน้ำ ทับถมเป็นเวลานานหลายสิบปี จนเกิดสภาพสภาพเป็นเนินดินเกาะกลางน้ำ มีพื้นที่ประมาณ 48 ไร่ ที่ผ่านมามีปัญหาประชาชนบุกรุกที่ดินของรัฐและเป็นการส่งเสริมในด้านนันทนาการและสิ่งแวดล้อม กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 433 พ.ศ.2542 
(ออกตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518)ได้กำหนดให้บริเวณกาะกลางแม่น้ำปิงเป็นพื้นที่สีเขียวอ่อน ให้ใช้ประโยชน์เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันทางจังหวัดกำแพงเพชรและเทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้ดำเนินการพัฒนาเกาะกลางแม่น้ำแห่งนี้ให้เป็นพื้นที่เพื่อการนันทนาการสำหรับพักผ่อนและออกกำลังกายของประชาชน มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงด้วยการสร้างสะพานข้ามเกาะ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเกาะกลางแม่น้ำปิงได้เป็นสถานที่ที่มีคนเข้ามาไช้ประโยชน์นทางการนันทนาการอยู่บ้าง แต่สถานที่และสภาพแวดล้อมยังไม่มีความเหมาะสมสวยงาม ยังไม่มีความพร้อมต่อการใช้บริการ ไม่น่าเข้าไปใช้บริการ และยังต้องการการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมให้สามารถ
สร้างประโยชน์ในทางการนันทนาการต่งๆ เช่น พื้นที่การเรียนรู้เกี่ยวกับแม่น้ำปิงบันทีการเสสด็จประพาสตัน การใช้เป็นพื้นที่สำหรับประกอบกิจกรรมกีฬาทางน้ำการทำกิจกรรม กีฬาในร่ม การใช้พื้นที่เพื่อจัดนิทรรศการ การแสดงเชิงวัฒนธรรมการจัดประชุมต่างๆ รวมทั้งการโช้เป็นพื้นที่ เสริมสร้าง สุขภาพด้วยการออกกำลังกายและกิจกรรมนันทนาการอื่นๆ

ผู้จัดทำ

กุลธิดา ชัยก่อ
KULTIDA CHAIKOR

#นักศึกษา

สมาชิก
สุรศักดิ์ กังขาว

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา
คุ้มพงศ์ หนูบรรจง
Koompong Noobanjong

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
พัสตราภรณ์ ทิพยโสธร
Passatraporn Thipsotorn

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รัฐภัทร์ อุปละ
Rattapat Oupala

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด