Back

PING RIVER MUSEUM

พิพิธภัณฑ์แม่น้ำปิง

@คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

#Cluster 2024
#Smart City
พิพิธภัณฑ์แม่น้ำปิง

Details

The Ping River is the main river that flows through the city center of Kamphaeng Phet and has an interesting historical story. It is the starting point of the story of His Majesty's visit. of His Majesty King Rama V who in the past traveled by boat Passing through an island in the middle of the Ping River and resided on both sides of the Ping River, namely the Kamphaeng Phet city side and the Nakhon Chum side.
An island in the middle of the Ping River, between the two sides of the city. Kamphaeng Phet
Island in the middle of the Ping River In Mueang Kamphaeng Phet District Located in the middle of the river Ping while passing through Kamphaeng Phet city It is a naturally occurring island with objects.
Its origin is from sandy sediments that are carried along with the river. Deposition for time
for many decades until it became a condition of a mound in the middle of the water with an area
Approximately 48 rai In the past, there have been problems with people encroaching on government land. Promote in the fields of recreation and the environment Ministry of Interior regulations
No. 433 B.E. 2542 (issued in accordance with the Town Planning Act B.E. 2518)
The area of ​​the island in the middle of the Ping River has been designated as a light green area for use. Benefits for recreation and preservation of environmental quality Currently, Kamphaeng Phet Province and Kamphaeng Phet Municipality have Continue to develop this island in the middle of the river into an area for recreation. For rest and exercise of the people Therefore, this project was established. Came to make people aware of the importance of the Ping River. and also continued in
Various aspects such as the economy in the province Tourism Education Add a point A new landmark of Kamphaeng Phet Province to support future transportation. that there will be a double tram built that will cause tourists to flow in  Kamphaeng Phet Province

Objective

แม่น้ำปิงเป็นแม่น้ำสายหลักที่ใหลผ่านในใจกลางเมืองกำแพงเพรชที่มีเรื่องราวทางประวิติศาสตร์ที่น่าสนใจเป็นจุดเริ่มตันของเรื่องราวการเสด็จประภาสตัน ของพระบาทสมเด็จ ร5 ที่เมื่อครั้งในอดีตได้เสด็จเรือผ่านเกาะกลางแม่น้ำปิง และได้ประทับสองฝั่งแม่น้ำปิงคือฝั่งเมืองกำแพงเพชรและฝั่งนครชุม ซึ่งเกาะกลางแม่น้ำปิงอยู่ระหว่างสองฝั่งเมือง
กำแพงเพชร

เกาะกลางแม่น้ำปิง ในอำเภอเมืองกำแพงเพชร ตั้งอยู่กลางแม่น้ำปิงช่วงผ่านเมืองกำแพงเพชร เป็นเกาะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีวัตถุตันกำเนิดจากตะกอนดินทรายที่ถูกพัดพามากับสายน้ำ ทับถมเป็นเวลานานหลายสิบปี จนเกิดสภาพสภาพเป็นเนินดินเกาะกลางน้ำ มีพื้นที่ประมาณ 48 ไร่ ที่ผ่านมามีปัญหาประชาชนบุกรุกที่ดินของรัฐและเป็นการส่งเสริมในด้านนันทนาการและสิ่งแวดล้อม กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 433 พ.ศ.2542 
(ออกตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518)ได้กำหนดให้บริเวณกาะกลางแม่น้ำปิงเป็นพื้นที่สีเขียวอ่อน ให้ใช้ประโยชน์เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันทางจังหวัดกำแพงเพชรและเทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้ดำเนินการพัฒนาเกาะกลางแม่น้ำแห่งนี้ให้เป็นพื้นที่เพื่อการนันทนาการสำหรับพักผ่อนและออกกำลังกายของประชาชน มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงด้วยการสร้างสะพานข้ามเกาะ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเกาะกลางแม่น้ำปิงได้เป็นสถานที่ที่มีคนเข้ามาไช้ประโยชน์นทางการนันทนาการอยู่บ้าง แต่สถานที่และสภาพแวดล้อมยังไม่มีความเหมาะสมสวยงาม ยังไม่มีความพร้อมต่อการใช้บริการ ไม่น่าเข้าไปใช้บริการ และยังต้องการการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมให้สามารถ
สร้างประโยชน์ในทางการนันทนาการต่งๆ เช่น พื้นที่การเรียนรู้เกี่ยวกับแม่น้ำปิงบันทีการเสสด็จประพาสตัน การใช้เป็นพื้นที่สำหรับประกอบกิจกรรมกีฬาทางน้ำการทำกิจกรรม กีฬาในร่ม การใช้พื้นที่เพื่อจัดนิทรรศการ การแสดงเชิงวัฒนธรรมการจัดประชุมต่างๆ รวมทั้งการโช้เป็นพื้นที่ เสริมสร้าง สุขภาพด้วยการออกกำลังกายและกิจกรรมนันทนาการอื่นๆ

Project Members

กุลธิดา ชัยก่อ
KULTIDA CHAIKOR

#นักศึกษา

Member
สุรศักดิ์ กังขาว

#อาจารย์

Advisor
คุ้มพงศ์ หนูบรรจง
Koompong Noobanjong

#อาจารย์

Co-advisor
พัสตราภรณ์ ทิพยโสธร
Passatraporn Thipsotorn

#อาจารย์

Co-advisor
รัฐภัทร์ อุปละ
Rattapat Oupala

#อาจารย์

Co-advisor

Vote for this Innovation!

Loading...