กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

มู้ด&โทน - เครื่องแต่งกายที่ยั่งยืน

MOOD&TONE - Sustainable Garments

@คณะบริหารธุรกิจ

#Cluster 2024
#BCG (Bio-Circular-Green Economy)
มู้ด&โทน - เครื่องแต่งกายที่ยั่งยืน

รายละเอียด

Mood & Tone เป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่ยั่งยืนซึ่งผสมผสานการแสดงออกทางอารมณ์เข้ากับแฟชั่นที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมได้อย่างลงตัว ชื่อนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราในการถ่ายทอดอารมณ์ที่แตกต่างผ่านเสื้อผ้าที่ได้รับแรงบันดาลใจจากงานศิลปะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านการออกแบบหน้าการ์ตูนอันเป็นเอกลักษณ์ของเรา "อารมณ์" หมายถึงความลึกทางอารมณ์ที่เสื้อผ้าของเรามุ่งหมายที่จะแสดงออก ในขณะที่ "โทนสี" หมายถึงการใช้สีเอิร์ธโทนแบบพิเศษของเรา โดยเน้นถึงความทุ่มเทของเราต่อความยั่งยืนและแฟชั่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองผู้บริโภคที่ชื่นชอบทั้งเสื้อผ้าที่แสดงออกและทางเลือกที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม Mood & Tone มุ่งมั่นที่จะกำหนดนิยามใหม่ให้กับแฟชั่นที่ยั่งยืนด้วยการผสมผสานศิลปะและสไตล์ที่พิถีพิถัน

Mood & Tone ก่อตั้งโดยพวกเรา 3 คนได้แก่ ชยังกูร ดำรงค์, จิรภัทร พานสมบัติ และเสาวลักษณ์ แพทรงพัฒน์ ซึ่งต่างถือหุ้น 33.3% บริษัทเริ่มดำเนินการด้วยทีมงานเริ่มแรกซึ่งประกอบด้วยพนักงาน 17 คน โดยมีแผนที่จะขยายจำนวนพนักงานเมื่อการลงทะเบียนผู้บริโภคสำหรับหลักสูตรของเราเพิ่มขึ้น แนวทางเชิงกลยุทธ์นี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าโมเดลการเติบโตที่ปรับขนาดได้ ช่วยให้เราสามารถสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น

Mood & Tone ใช้แนวทางการขายแบบผสมผสาน โดยผ่านช่องทางหน้าร้านและออนไลน์เพื่อให้ได้เสื้อผ้าคุณภาพสูงราคาสมเหตุสมผลของเรา โรงงานผลิตที่ทันสมัยของเราให้ความสำคัญกับความยั่งยืน การโฆษณาบนโซเชียลมีเดียกำหนดเป้าหมายไปที่ผู้ใหญ่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอายุ 18-45 ปี ซึ่งเป็นฐานลูกค้าหลักของเรา เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีส่วนร่วมอย่างรวดเร็วกับผู้ที่ชื่นชอบและลงทุนในแฟชั่นระดับพรีเมียมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนสตาร์ทอัพของเราจัดสรรเงิน 1,020,300.00 บาทสำหรับองค์ประกอบสำคัญ เช่น สถานที่ตั้ง อาคาร การออกแบบตกแต่งภายใน ยานพาหนะ เครื่องใช้สำนักงาน และการตลาด ระยะเวลาคืนทุนกำหนดไว้ภายใน 1 ปี โดยมีจุดคุ้มทุนอยู่ที่ 9,168,025 บาท แสดงถึงยอดขายที่จำเป็นเพื่อครอบคลุมต้นทุนทั้งหมดและสถานะทางการเงินที่สมเหตุสมผล

วัตถุประสงค์

In the past five years, the sustainability movement in the textile industry in Thailand has experienced a remarkable surge, with a 30% increase in businesses adopting eco-friendly practices. From 2018 to 2023, the percentage of companies incorporating sustainable materials, including polyester shirts, has steadily grown. This trend underscores a significant shift towards environmental consciousness within the industry, reflecting both consumer demand for sustainable products and a growing commitment among businesses to embrace eco-friendly practices. The data not only highlights the recent success of sustainability initiatives but also forecasts a promising trajectory for the future of environmentally responsible business practices in Thailand.  

At Mood & Tone, we are driven by a passion for sustainable fashion that transcends boundaries, challenges norms, and promotes responsible choices. 

Our journey began with a simple yet powerful vision to redefine the future of clothing by crafting stylish, comfortable, and eco-conscious garments for all. With a commitment to sustainability at our core, we have embarked on a mission to showcase the transformative potential of recycled polyester fabric in the world of unisex fashion. 

As advocates for a more sustainable world, we recognize the pressing need to address the environmental impact of the fashion industry. The decision to specialize in garments such as shirts, polo shirts, and hoodies, designed to be unisex, reflects our dedication to inclusivity and versatility. 

Our clothing features a distinctive Signature art print a unique artistic expression adorning each garment we offer. Emotional faces are intricately painted, showcasing a variety of psychological colors. This allows customers to select products that resonate with their individual preferences. This is where Mood & Tone plays a crucial role. 

We believe that fashion should be a force for good, accessible to everyone, and capable of making a positive impact on the planet. 

ผู้จัดทำ

ชยังกูร สกุลลมัย
CHAYOUNGKUN SKULLAMAI

#นักศึกษา

สมาชิก
จิรภัทร พานสมบัติ
JIRAPAT PANSOMBUTI

#นักศึกษา

สมาชิก
SAOWALAK PHAESONGPHAT
SAOWALAK PHAESONGPHAT

#นักศึกษา

สมาชิก
นายิกา กำมเลศ
NAYIKA KAMALES

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด