กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

เครื่องทดสอบความสดของไข่ไก่รุ่นที่ 1 : EFT-01

Egg Freshness Tester Model 1 : EFT-01

@คณะอุตสาหกรรมอาหาร

#KLLC 2024
#Industry 4.0
เครื่องทดสอบความสดของไข่ไก่รุ่นที่ 1 : EFT-01

รายละเอียด

การทดสอบหาความสดใหม่ของไข่ไก่ไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วยตาเปล่า การตรวจสอบแบบมาตรฐานทำได้โดยต้องทำลายไข่และใช้เวลานาน ไข่ที่ตรวจสอบไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่อได้ เครื่องมือตรวจสอบความสดของไข่แบบไม่ทำลายจึงถูกออกแบบและพัฒนาขึ้น เรียกว่า Egg Freshness Tester Model 1 : EFT-01 โดยทำการทดสอบเครื่องด้วยไข่ที่มีอายุสามช่วงเวลา คือ ไข่ที่มีอายุน้อยกว่า 1 สัปดาห์ ไข่ที่มีอายุระหว่าง 1-2 สัปดาห์ และไข่ที่มีอายุมากกว่า 2 สัปดาห์ขึ้นไป ผลที่ได้คือเครื่องมีความสามารถในการคัดแยกที่ระดับความแม่นยำ 95.83%

วัตถุประสงค์

ในแวดวงอุตสาหกรรมอาหารต้องการวัตถุดิบที่สดใหม่เพื่อที่นำไปปรุงแล้วจะได้รสชาติอาหารที่ดีเยี่ยมและยังคงมีโภชนาการครบถ้วน และวัตถุดิบส่วนใหญ่มักจะสามารถแยกความสดได้ด้วยลักษณะภายนอก แต่ไข่ไก่ไม่สามารถแยกได้เนื่องจากลักษณะภายนอกนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยวิธีการทดสอบไข่ไก่ในปัจจุบันนั้นต้องตอกไข่ออกมาเพื่อวัดค่า Haugh Unit ซึ่งทำให้ต้องทำลายตัวอย่างเพื่อที่จะทดสอบได้ เราจึงคิดถึงวิธีการทดสอบที่ทำให้ตัวอย่างไม่ถูกทำลายแต่สามารถวัดค่าได้แม่นยำเหมือนกันและยังนำตัวอย่างนั้นไปใช้ประโยชน์ได้ต่อ

ผู้จัดทำ

ลลิตพรรณ ทิ้งแสน
LALITPUN TINGSAEN

#นักศึกษา

สมาชิก
มีบุญ บุญมี
MEEBOON BOONMEE

#นักศึกษา

สมาชิก
จิรภัทร มะลิลา
JIRAPHAT MALILA

#นักศึกษา

สมาชิก
ชวันรัตน์ คำแหง
CHAWANRAT KAMHANG

#นักศึกษา

สมาชิก
ธวัลรัตน์ เนียมรัตน์
THAWANRAT NIAMRAT

#นักศึกษา

สมาชิก
กฤษณพล ชมเชย
GIDSANAPOL CHOMCHAEY

#นักศึกษา

สมาชิก
ฐนิดา สำเภา
THANIDA SAMPHAO

#นักศึกษา

สมาชิก
สุภชา ปานดิษฐ
SUPHACHA PANDIT

#นักศึกษา

สมาชิก
จันทริกา แตงทอง
JANTARIKA TANGTHONG

#นักศึกษา

สมาชิก
พชรดา แข็งขะยัน
PHACHARADA KHAENGKHAYAN

#นักศึกษา

สมาชิก
สนธิสุข ธีระชัยชยุติ
Sontisuk Teerachaichayut

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด