กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

แอปพลิเคชันสำหรับทบทวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

Mobile Application for English Vocabulary Review

@คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

#KLLC 2024
#Digital Technology
แอปพลิเคชันสำหรับทบทวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

รายละเอียด

reslate เป็นโมบายแอปพลิเคชันที่ใช้ในการทบทวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยผู้ใช้จะสามารถบันทึกคำศัพท์ที่ได้จากการแปลภาษาหรือบันทึกคำศัพท์บางคำในประโยคที่นำมาแปลเพื่อใช้ในการทบทวนการทบทวนคำศัพท์ในแอปพลิเคชัน
มีโหมดการทบทวน 2 โหมด คือ โหมดเลือกตอบและโหมดจับคู่ มีการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้มาทบทวนคำศัพท์ตามเวลาที่ตั้งไว้

วัตถุประสงค์

การนําเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีความน่าสนใจ อันเป็นการปฏิวัติภาพลักษณ์การศึกษาไทยให้มีการบูรณาการสหวิทยาอย่างเป็นระบบ อันจะส่งผลดีต่อตัวผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นทางด้านความเข้าใจ ความจำ การรับรู้และความคิดสร้างสรรค์จะเห็นได้ว่าความรู้ทางด้านคําศัพท์เป็นความรู้พื้นฐานที่ผู้เรียนภาษาต้องมีเพื่อนําความรู้และประสบการณ์ไปใช้ต่อยอดในการเรียนรู้ทักษะภาษาด้านอื่นๆ หากพิจารณาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในการพัฒนาคําศัพท์ของประเทศไทยจะพบว่ามีการส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับกิจกรรมการสอนคําศัพท์มาโดยตลอด แต่ยังพบว่าผู้เรียนชาวไทยยังคงมีปัญหาด้านคําศัพท์ซึ่งจัดได้ว่ายังเป็นปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข หนึ่งในสาเหตุของความล้มเหลวที่เกิดขึ้นเกิดจากสื่อในการเรียนการสอนที่ล้าสมัยและกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไม่มีความน่าสนใจเพียงพอที่จะดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้
จากข้อมูลที่ได้กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปประเด็นปัญหาและสิ่งที่ต้องการพัฒนาได้ดังนี้
1.	บุคลทั่วไปไม่สามารถจำและเข้าใจความหมายของคำศัพท์ได้
2.	แอปพลิเคชันที่มีอยู่ไม่มีการนำคำศัพท์ที่เคยแปลมาทบทวน

ผู้จัดทำ

รชต สุภานุรักษ์
RACHATA SUPANURAK

#นักศึกษา

สมาชิก
สิทธินนท์ สวัสดีมงคล
SITTINON SAWATDEMONGKOL

#นักศึกษา

สมาชิก
สุดารัตน์ ฆ้องอินตะ
SUDARAT KHONGINTA

#นักศึกษา

สมาชิก
สุระชัย พิมพ์สาลี
Surachai Pimsalee

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด