Back

Mobile Application for English Vocabulary Review

แอปพลิเคชันสำหรับทบทวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

@คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

#KLLC 2024
#Digital Technology
แอปพลิเคชันสำหรับทบทวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

Details

reslate is a mobile application used to review English vocabulary. The user will be able to save the words obtained from the translation or save some words in the translated sentences for use in reviewing.
There are two modes for reviewing vocabulary in the application: multiple choice mode and matching mode. There is a notification for users to review vocabulary at a set time.

Objective

การนําเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีความน่าสนใจ อันเป็นการปฏิวัติภาพลักษณ์การศึกษาไทยให้มีการบูรณาการสหวิทยาอย่างเป็นระบบ อันจะส่งผลดีต่อตัวผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นทางด้านความเข้าใจ ความจำ การรับรู้และความคิดสร้างสรรค์จะเห็นได้ว่าความรู้ทางด้านคําศัพท์เป็นความรู้พื้นฐานที่ผู้เรียนภาษาต้องมีเพื่อนําความรู้และประสบการณ์ไปใช้ต่อยอดในการเรียนรู้ทักษะภาษาด้านอื่นๆ หากพิจารณาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในการพัฒนาคําศัพท์ของประเทศไทยจะพบว่ามีการส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับกิจกรรมการสอนคําศัพท์มาโดยตลอด แต่ยังพบว่าผู้เรียนชาวไทยยังคงมีปัญหาด้านคําศัพท์ซึ่งจัดได้ว่ายังเป็นปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข หนึ่งในสาเหตุของความล้มเหลวที่เกิดขึ้นเกิดจากสื่อในการเรียนการสอนที่ล้าสมัยและกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไม่มีความน่าสนใจเพียงพอที่จะดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้
จากข้อมูลที่ได้กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปประเด็นปัญหาและสิ่งที่ต้องการพัฒนาได้ดังนี้
1.	บุคลทั่วไปไม่สามารถจำและเข้าใจความหมายของคำศัพท์ได้
2.	แอปพลิเคชันที่มีอยู่ไม่มีการนำคำศัพท์ที่เคยแปลมาทบทวน

Project Members

รชต สุภานุรักษ์
RACHATA SUPANURAK

#นักศึกษา

Member
สิทธินนท์ สวัสดีมงคล
SITTINON SAWATDEMONGKOL

#นักศึกษา

Member
สุดารัตน์ ฆ้องอินตะ
SUDARAT KHONGINTA

#นักศึกษา

Member
สุระชัย พิมพ์สาลี
Surachai Pimsalee

#อาจารย์

Advisor

Vote for this Innovation!

Loading...