กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

กลยุทธ์การตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสร่างโศก ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

Marketing strategies of community enterprises, Ban Sang Sok, Khlong Dan Subdistrict, Bang Bo District, Samutprakan Province

@คณะเทคโนโลยีการเกษตร

#KLLC 2024
#BCG (Bio-Circular-Green Economy)
กลยุทธ์การตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสร่างโศก ตำบลคลองด่าน  อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

รายละเอียด

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาด้านการตลาดผลิตภัณฑ์กุ้งเหยียด ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรบ้านสร่างโศก และ 2) ศึกษากลยุทธ์ด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์กุ้งเหยียดของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรบ้านสร่างโศก ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสนทนากลุ่มกับประธานวิสาหกิจชุมชน และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน 7 คน และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้วิสาหกิจชุมชนบ้านสร่างโศก จำนวน 1 แห่ง เป็นกรณีศึกษา และวิเคราะห์ SWOT Analysis และ TOWS Matrix ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสร่างโศกเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการพัฒนากิจกรรมด้านการผลิต นอกจากนี้ยังต่อยอดผลผลิตด้วยการนำไปแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ขาดการส่งเสริมด้านการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์และการประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์อยู่ในขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐานอาหารและยา แนวทางการพัฒนาคือ ร่วมกันพัฒนาสถานที่ผลิตให้ผ่านมาตรฐาน มีการสร้างโปสเตอร์โฆษณาผลิตภัณฑ์กุ้งเหยียดมีตราสัญลักษณ์ของกลุ่ม มีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อสถานที่จำหน่าย ราคา วิธีการเก็บรักษา สมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสร่างโศกร่วมตัดสินใจแก้ไขปัญหา เพิ่มความกล้าในการนำเสนอขายสินค้ามีช่องทางการขายเพิ่มขึ้น

วัตถุประสงค์

กรมส่งเสริมการเกษตร มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนการส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มศักยภาพการผลิต การแปรรูป การเพิ่มมูลค่า 
การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ โดยการศึกษา วิจัย และแนวทางในการส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และการให้บริการทางการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตร ฝึกอาชีพ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้บริการทางการเกษตรศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมมอบหมาย (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2566)    
       เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง ซึ่งจำนวนหนึ่งอยู่ในระดับที่ไม่พร้อมจะเข้ามาแข่งขันทางการค้า ให้ได้รับการส่งเสริมความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การสร้างรายได้ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การพัฒนาความสามารถในการจัดการ และพัฒนารูปแบบของวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการของหน่วยธุรกิจที่สูงขึ้น ในชุมชนมีการรวมตัวกันเพื่อประกอบธุรกิจในระดับรากหญ้าอยู่มากมาย ซึ่งเป็นธุรกิจที่ยังมีขนาดไม่ถึงวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SME) หรือสหกรณ์ แต่เป็นธุรกิจที่สามารถช่วยเหลือเศรษฐกิจของประเทศได้ในระดับหนึ่ง (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2566)
       สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสร่างโศก ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ก่อตั้งปี พ.ศ. 2537 ในอดีตกลุ่มผลิตกะปิจากเคย แต่คู่แข่งในตลาดค่อนข้างมาก ต่อมาเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางบ่อ เข้ามาช่วยเหลือเรื่องราคาของผลผลิตที่ตกต่ำ จึงได้จัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ระดมทุนเพื่อแปรรูปสินค้าจากเคย หลังจากได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ทำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสร่างโศกเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น ได้ผลิตสินค้าใหม่ออกมา เช่น น้ำพริกกะปิ และกุ้งเหยียด โดยนำเสนอว่าผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าที่ใช้วัตถุดิบภายในชุมชนและปลอดภัยจากสารเคมี จากที่สมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจเป็นผู้ที่สูงอายุใช้สื่อโซเชียลในการโฆษณาสินค้าไม่เป็น จึงเป็นที่มาของ กลยุทธ์การตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสร่างโศก (สำนักงานเกษตรอำเภอบางบ่อ, 2566)

ผู้จัดทำ

เปรมฤทัย เอกวัตร
PREAMLUETAI AKAWAT

#นักศึกษา

สมาชิก
ฉันท์หทัย เกิดศรีเสริม
Chanhathai Kerdsriserm

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด