Back

Marketing strategies of community enterprises, Ban Sang Sok, Khlong Dan Subdistrict, Bang Bo District, Samutprakan Province

กลยุทธ์การตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสร่างโศก ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

@คณะเทคโนโลยีการเกษตร

#KLLC 2024
#BCG (Bio-Circular-Green Economy)
กลยุทธ์การตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสร่างโศก ตำบลคลองด่าน  อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

Details

This research has the objective to study the marketing problems of stretched shrimp products. of the community enterprise of the Ban Sang Sok Farmers Group Study the marketing strategies of stretched shrimp products of the community enterprise of the Ban Sang Sok Farmers Group. The tool used in the study was a focus group. SWOT Analysis and TOWS Matrix analysis. The results of the study found that the Ban Sang Sok Community Enterprise Group is a group that has the potential to develop production activities. In addition, the products are further developed by processing them to create additional value. Lack of promotion in distribution through online channels and public relations. The product is in the process of requesting Food and Drug Administration certification. The development guidelines are Work together to develop production locations to meet standards. Posters were created advertising stretched shrimp products with the group's logo. There is a phone number to contact the sales location, price, and storage methods. Members of the Ban Sang Sok Community Enterprise Group join in deciding to solve the problem. Increase courage in presenting and selling products and have more sales channels.

Objective

กรมส่งเสริมการเกษตร มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนการส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มศักยภาพการผลิต การแปรรูป การเพิ่มมูลค่า 
การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ โดยการศึกษา วิจัย และแนวทางในการส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และการให้บริการทางการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตร ฝึกอาชีพ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้บริการทางการเกษตรศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมมอบหมาย (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2566)    
       เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง ซึ่งจำนวนหนึ่งอยู่ในระดับที่ไม่พร้อมจะเข้ามาแข่งขันทางการค้า ให้ได้รับการส่งเสริมความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การสร้างรายได้ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การพัฒนาความสามารถในการจัดการ และพัฒนารูปแบบของวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการของหน่วยธุรกิจที่สูงขึ้น ในชุมชนมีการรวมตัวกันเพื่อประกอบธุรกิจในระดับรากหญ้าอยู่มากมาย ซึ่งเป็นธุรกิจที่ยังมีขนาดไม่ถึงวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SME) หรือสหกรณ์ แต่เป็นธุรกิจที่สามารถช่วยเหลือเศรษฐกิจของประเทศได้ในระดับหนึ่ง (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2566)
       สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสร่างโศก ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ก่อตั้งปี พ.ศ. 2537 ในอดีตกลุ่มผลิตกะปิจากเคย แต่คู่แข่งในตลาดค่อนข้างมาก ต่อมาเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางบ่อ เข้ามาช่วยเหลือเรื่องราคาของผลผลิตที่ตกต่ำ จึงได้จัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ระดมทุนเพื่อแปรรูปสินค้าจากเคย หลังจากได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ทำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสร่างโศกเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น ได้ผลิตสินค้าใหม่ออกมา เช่น น้ำพริกกะปิ และกุ้งเหยียด โดยนำเสนอว่าผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าที่ใช้วัตถุดิบภายในชุมชนและปลอดภัยจากสารเคมี จากที่สมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจเป็นผู้ที่สูงอายุใช้สื่อโซเชียลในการโฆษณาสินค้าไม่เป็น จึงเป็นที่มาของ กลยุทธ์การตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสร่างโศก (สำนักงานเกษตรอำเภอบางบ่อ, 2566)

Project Members

เปรมฤทัย เอกวัตร
PREAMLUETAI AKAWAT

#นักศึกษา

Member
ฉันท์หทัย เกิดศรีเสริม
Chanhathai Kerdsriserm

#อาจารย์

Advisor

Vote for this Innovation!

Loading...