กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

การพัฒนาระบบ Mini Game และระบบประเมินความสามารถ WE Assess

IMPROVEMENT MINI GAME AND WE ASSESS PLATFORM

@คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

#KLLC 2024
#Digital Technology
การพัฒนาระบบ Mini Game และระบบประเมินความสามารถ  WE Assess

รายละเอียด

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอกระบวนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท เอ็ดไวซอรี่ จำกัด ในตำแหน่ง Front-end Developer ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญอีกตำแหน่งต่อการพัฒนาระบบ Mini Game และระบบประเมินความสามารถ WE Assess 
บริษัท เอ็ดไวซอรี่ จำกัด เป็น Tech Start-up ที่มุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรบุคคลและการศึกษา และการเข้าไปปฏิบัติงานนั้นผู้จัดทำได้ทำการศึกษาหลักการทำงานของ Software Development Life Cycle (SDLC) ได้ฝึกฝนทักษะการทำงานเป็นทีม การประสานงาน การบริหารเวลา และได้มีการศึกษาในส่วนของการพัฒนาระบบประเมินความสามารถผ่านการสัมภาษณ์งานออนไลน์รูปแบบวิดีโอด้วย Machine Learning โมเดล การจัดการแบบประเมิน การจัดการสิทธิการใช้งาน รวมถึงได้ศึกษาการเขียนเว็บเพื่อเพิ่มทักษะและปรับปรุงระบบการทำงานให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น เนื่องจากระบบประเมินความสามารถ WE Assess นี้ได้มีการลงสู่ตลาดจริงแล้ว
ในการปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อตลาดการหางาน ช่วยลดเวลาในการคัดกรองผู้สมัครงานให้แก่เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร (HR Recruitment) โดยทำให้เห็นถึงศักยภาพของผู้สมัครงานมากยิ่งขึ้น และเป็นการพัฒนาทักษะทางด้านการทำงานจริงให้กับทางผู้จัดทำด้วย

วัตถุประสงค์

1. ส่วนของระบบ Mini Game
เนื่องจากเป็นงานที่ทางบริษัท เอ็ดไวซอรี่ จำกัด จัดทำขึ้นเพื่อเอื้อให้เกิด value บางอย่างที่สามารถ reference ถึง product ของทางบริษัทได้ และเพื่อเป็นการฝึกฝนให้กับทีมนักศึกษาและเด็กฝึกงานได้มีโอกาสทำงานร่วมกัน รวมถึงได้สัมผัสกับประสบการณ์ในการทำงานจริงตั้งแต่ขั้นตอนแรกตามหลักการทำงานของ SDLC จนจบกระบวนการ นอกจากนี้ด้วยทางบริษัท เอ็ดไวซอรี่ จำกัด มีรูปแบบการทำงานแบบ Agile ทำให้สามารถพัฒนาทักษะต่างๆ ที่จำเป็นต่อการทำงานและนำไปปรับใช้ได้

2. ส่วนของระบบประเมินความสามารถ WE Assess
ปัจจุบันประเทศไทยมีบริษัทที่จดทะเบียนทั้งสิ้น 504,948 บริษัท คิดเป็นจำนวนผู้มีงานทำทั้ง 37.58 ล้านคน ซึ่งแบ่งเป็นพนักงานกลุ่ม White Collar (พนักงานที่เน้นการทำงานในสำนักงาน) จำนวน 3.61 ล้านคน (อ้างอิงข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ไตรมาสที่ 1 ปี 2564) โดยมีอัตราการลาออกเฉลี่ยอยู่ที่ ร้อยละ 14.8 ต่อปี (อ้างอิงข้อมูลจากกรมการจัดหางาน เดือนมีนาคม 2564) คิดเป็นจำนวนพนักงาน 0.51 ล้านคน ซึ่งเมื่อรวมกับจำนวนบัณฑิตจบใหม่ ที่ต้องการหางานเฉลี่ยปีละ 0.3 ล้านคน ทำให้ภาพรวมตลาดการหางานของประเทศไทยอยู่ที่ 0.81 ล้านคนต่อปี คิดเป็นมูลค่าตลาดประมาณ 4,050 ล้านบาทต่อปี ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงวิกฤตเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid 19) ที่กำลังระบาดอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยนั้น ส่งผลให้จำนวนบัณฑิตจบใหม่และผู้ที่รอฤดูกาลจ้างงานใหม่นั้น มีการสะสมจำนวนมากยิ่งขึ้น รวมถึงแนวโน้มการเกิดภาวะการลาออกครั้งยิ่งใหญ่จากการฟื้นตัวของภาคธุรกิจ ทำให้แนวโน้มการจ้างงานมีทิศทางเพิ่มขึ้นสูงมาก ส่งผลให้ความต้องการในการคัดกรองผู้สมัครงานเพิ่มขึ้นสูงมากด้วยเช่นกัน
จากภาพรวมสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้เล็งเห็นถึงโอกาสที่จะต่อยอดงานวิจัยด้านกรอบสมรรถนะความสามารถของคนไทย และประสบการณ์ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบุกเบิกระบบประเมินสมรรถนะ (WE Assess) ผ่านการสัมภาษณ์งานออนไลน์ด้วย AI โดยมีขั้นตอนการทำงานที่สะดวกรวดเร็ว ได้แก่
1) ลงทะเบียนเข้าใช้งาน
2) ตอบคำถามความสามารถกับ AI
3) รับรายงานผลการประเมินความสามารถทันที
ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าว จะช่วยลดปัญหาในการ คัดกรองผู้สมัครงานผ่านประวัติส่วนตัว (Resume) การโทรศัพท์สัมภาษณ์งานเบื้องต้น (Phone Interview) หรือแม้กระทั่งการนัดหมายสัมภาษณ์งานเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR Interview) มากไปกว่านั้น ระบบ WE Assess ยังเพิ่มความสะดวกสบายให้กับองค์กรในการจัดเรียงและคัดกรองผู้สมัครที่ใช่ผ่าน Dashboard ที่ครบถ้วนและใช้งานง่ายอีกด้วย
โครงการ WE Assess ระบบประเมินสมรรถนะผ่านการสัมภาษณ์งานออนไลน์ด้วย AI นี้ได้มีการลงตลาดจริงแล้ว ซึ่งในครั้งนี้จึงเป็นการนำเสียงจากผู้ใช้งานและลูกค้า มาปรับปรุงระบบให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น

ผู้จัดทำ

จุฑามาศ ชนาฐิติกุล
JUTAMAS CHANATHITIKUL

#นักศึกษา

สมาชิก
บุญประเสริฐ สุรักษ์รัตนสกุล
Boonprasert Surakratanasakul

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา
บัณฑิต ฐานะโสภณ
Thanasopon

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด