กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

พัฒนาระบบจัดการหน่วยงานเเละคดีความเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

Develop agency and litigation management systems to meet customer needs

@คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

#KLLC 2024
#Digital Technology
พัฒนาระบบจัดการหน่วยงานเเละคดีความเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

รายละเอียด

โครงงาน พัฒนาระบบจัดการหน่วยงานและคดีความเพื่อตอบสนองความต้องการ สำหรับตำรวจกองปราบไทยเป็นการเปลี่ยนแปลงการทำงานจากการทำงานในรูปแบบดั้งเดิม (กระดาษเอกสาร)ไปใช้ระบบดิจิทัลโดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการบริหารองค์กร
โดยข้าพเจ้ามีส่วนร่วมการพัฒนาระบบจัดการครุภัณฑ์ และ ระบบภาพรวมและรายงาน โดยระบบภาพรวมและรายงานถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจระดับชั้นบริหารสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร ทำให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและการตัดสินใจที่มีข้อมูลพื้นฐานที่ชัดเจนและถูกต้องมากยิ่งขึ้นด้วย ส่วนระบบจัดการครุภัณฑ์เน้นการควบคุมและจัดการทรัพย์สินขององค์กรอย่างเป็นระบบและทันสมัย โดยรวมถึงการรวบรวมข้อมูลทรัพย์สิน, รายละเอียดของทรัพย์สิน, การบำรุงรักษา, และประวัติการใช้งาน เพื่อควบคุมความปลอดภัยและตรวจสอบความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพย์สิน ระบบนี้ยังสนับสนุนการสร้างรายงานและกราฟเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทรัพย์สินและสามารถเชื่อมต่อระบบอื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพย์สิน 

วัตถุประสงค์

เนื่องจากเเต่เดิมนั้นทางองค์กรของลูกค้ายังมีรูปเเบบการทํางานที่เป็นเเบบดั้งเดิมคือ Paper Based ซึ่งการบริหารจัดการองค์กร และ การทํางานในรูปเเบบนี้มักเกิดปัญหาเเละนำไปสู่ข้อผิดพลาดต่างๆไม่ว่าจะเป็นการดําเนินงานล่าช้า ข้อมูลผิดเพี้ยน ข้อมูลสูญหาย เเละ ข้อมูลที่มีอยู่ไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ (วิเคราะห์ยาก) ทางลูกค้าจึงมีความต้องการที่จะทําการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลจึงมีความประสงค์ให้บริษัท Amity พัฒนาเว็บเเอพพลิเคชั่นระบบจัดการหน่วยงานเเละคดีความเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรโดยงานต่างๆจะมีความถูกต้อง, สอดคล้อง เเละมีความน่าเชื่อถือและสามารถอํานวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ อีกทั้งต้องการนําข้อมูลที่มีอยู่ภายในระบบมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยการนํามาวิเคราะห์เชิงสถิติและแสดงผลในรูปแบบของกราฟ
		ระบบจัดการครุภัณฑ์(Asset Management) มีจุดประสงค์เพื่อควบคุมและจัดการทรัพย์สินขององค์กรอย่างเป็นระบบ แรกเพื่อติดตามและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินทั้งหมดที่องค์กรครอบครอง เพื่อให้มีข้อมูลทรัพย์สินที่ทันสมัยและเป็นระบบสำหรับการบริหารจัดการทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ. ระบบนี้ยังช่วยในการจัดการรายละเอียดของทรัพย์สินเช่นข้อมูลเทคนิค, ข้อมูลการซื้อ, การบำรุงรักษา, และประวัติการใช้งาน อีกทั้งยังช่วยในการตรวจสอบสถานะปัจจุบันของทรัพย์สินและตารางการบำรุงรักษาเพื่อคงความพร้อมใช้งาน ทำให้องค์กรสามารถตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพย์สินอย่างมีระบบและควบคุมความปลอดภัยและตรวจสอบความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
			ระบบภาพรวมและรายงาน(Report and Dashboard) มีจุดประสงค์เพื่อนำข้อมูลที่มีอยู่ภายในระบบใหม่ที่ทางบริษัทพัฒนาขึ้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยจะมีส่วนช่วยในการตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเวลาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นบริหารมีการจัดประชุมที่มีความสำคัญต่อองค์กรของกองปราบปราม

ผู้จัดทำ

วิศัลย์ สุวรรณรัตน์
VISAL SUWANARAT

#นักศึกษา

สมาชิก
อนันตพัฒน์ อนันตชัย
Anuntapat Anuntachai

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด