Back

Develop agency and litigation management systems to meet customer needs

พัฒนาระบบจัดการหน่วยงานเเละคดีความเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

@คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

#KLLC 2024
#Digital Technology
พัฒนาระบบจัดการหน่วยงานเเละคดีความเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

Details

The project involves developing a management system for the organizational unit and case management to meet the needs of the Thai Crime Investigation Bureau (CIB). I contributed to the development of the "Asset Management" modules and "Dashboard and Report". The aim is to enhance the efficiency of organizational management. The "Dashboard and Report" module was designed to enable high-level police officers to efficiently track and analyze data related to the organization's operations, facilitating effective management and informed decision-making with clear and accurate information. On the other hand, the "Asset Management" module focuses on the systematic and modern control and management of the organization's assets, including asset data collection, asset details, maintenance, and usage history. This system aims to control security and monitor risks associated with asset management. Additionally, it supports report generation and graph creation to analyze asset data and can integrate with other systems to enhance asset management efficiency.

Objective

เนื่องจากเเต่เดิมนั้นทางองค์กรของลูกค้ายังมีรูปเเบบการทํางานที่เป็นเเบบดั้งเดิมคือ Paper Based ซึ่งการบริหารจัดการองค์กร และ การทํางานในรูปเเบบนี้มักเกิดปัญหาเเละนำไปสู่ข้อผิดพลาดต่างๆไม่ว่าจะเป็นการดําเนินงานล่าช้า ข้อมูลผิดเพี้ยน ข้อมูลสูญหาย เเละ ข้อมูลที่มีอยู่ไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ (วิเคราะห์ยาก) ทางลูกค้าจึงมีความต้องการที่จะทําการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลจึงมีความประสงค์ให้บริษัท Amity พัฒนาเว็บเเอพพลิเคชั่นระบบจัดการหน่วยงานเเละคดีความเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรโดยงานต่างๆจะมีความถูกต้อง, สอดคล้อง เเละมีความน่าเชื่อถือและสามารถอํานวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ อีกทั้งต้องการนําข้อมูลที่มีอยู่ภายในระบบมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยการนํามาวิเคราะห์เชิงสถิติและแสดงผลในรูปแบบของกราฟ
		ระบบจัดการครุภัณฑ์(Asset Management) มีจุดประสงค์เพื่อควบคุมและจัดการทรัพย์สินขององค์กรอย่างเป็นระบบ แรกเพื่อติดตามและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินทั้งหมดที่องค์กรครอบครอง เพื่อให้มีข้อมูลทรัพย์สินที่ทันสมัยและเป็นระบบสำหรับการบริหารจัดการทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ. ระบบนี้ยังช่วยในการจัดการรายละเอียดของทรัพย์สินเช่นข้อมูลเทคนิค, ข้อมูลการซื้อ, การบำรุงรักษา, และประวัติการใช้งาน อีกทั้งยังช่วยในการตรวจสอบสถานะปัจจุบันของทรัพย์สินและตารางการบำรุงรักษาเพื่อคงความพร้อมใช้งาน ทำให้องค์กรสามารถตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพย์สินอย่างมีระบบและควบคุมความปลอดภัยและตรวจสอบความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
			ระบบภาพรวมและรายงาน(Report and Dashboard) มีจุดประสงค์เพื่อนำข้อมูลที่มีอยู่ภายในระบบใหม่ที่ทางบริษัทพัฒนาขึ้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยจะมีส่วนช่วยในการตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเวลาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นบริหารมีการจัดประชุมที่มีความสำคัญต่อองค์กรของกองปราบปราม

Project Members

วิศัลย์ สุวรรณรัตน์
VISAL SUWANARAT

#นักศึกษา

Member
อนันตพัฒน์ อนันตชัย
Anuntapat Anuntachai

#อาจารย์

Advisor

Vote for this Innovation!

Loading...