กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

ผลิตภัณฑ์สารธรรมชาติควบคุมหนอนกระทู้หอม

Natural products in controlling the beet armyworm

@คณะเทคโนโลยีการเกษตร

#Cluster 2024
#BCG (Bio-Circular-Green Economy)
ผลิตภัณฑ์สารธรรมชาติควบคุมหนอนกระทู้หอม

รายละเอียด

ในปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมใช้สารเคมีในการควบคุมหนอนกระทู้หอม เนื่องจากหาซื้อได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว แต่ในปัจจุบันผู้บริโภคคำนึงถึงผลกระทบของการใช้สารเคมีที่มีผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก อีกทั้งยังมีการรายงานการใช้สารจากพืชสมุนไพรมีประสิทธิภาพใกล้เคียงการใช้สารเคมี ด้วยเหตุนี้เกษตรกรจึงมีทางเลือกใหม่ในการใช้สารสกัดจากพืชเพื่อตอบสนองต่อความต้องการต่อผู้บริโภค รวมถึงสามารถเป็นแนวทางในการยกระดับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ในงานวิจัยได้มีการใช้เทคนิคนาโนอิมัลชันในการเตรียสารสกัดจากพืช ซึ่งเป็นระบบกระจายน้ำมันในน้ำที่มีขนาดอนุภาคต่ำกว่า100นาโนเมตร ทำให้เกิดคงตัวและสามารถเก็บรักษาสารคัญที่ระเหยได้ง่ายในระยะเวลาที่นานขึ้น ในงานวิจัยครั้งนี้จะใช้วิธี aqueous titration ซึ่งเป็นวิธีที่สามารถทำได้ง่าย ค่าใช้จ่ายไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับวิธีอื่น และง่ายต่อเกษตรกรผู้ใช้ในการกำจัดหนอนกระทู้หอม

วัตถุประสงค์

ปัจจุบันการเติบโตภาคอุตสาหกรรมเริ่มขยายตัวอย่างรวดเร็ว รวมทั้งความต้องการของผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรม ทำให้เกษตรกรนิยมใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การใช้สารเคมีไม่เพียงแค่กำจัดแมลงศัตรูพืช แต่สารเหล่านี้สามารถปนเปื้อนและตกค้างในสิ่งแวดล้อมได้ จึงเกิดแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรร่วมกับนาโนเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพกักเก็บสารสำคัญและควบคุมการปลดปล่อยสารเหล่านั้นอย่างช้าๆ จึงเหมาะสมกับการใช้งานทางการเกษตรเพื่อควบคุมและกำจัดแมลงศัตรูพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผู้จัดทำ

หทัยชนก พัศระ
Hataichanok Passara

#อาจารย์

สมาชิก
คำรณวิทย์ ทิพย์มณี
Kamronwit Thipmanee

#อาจารย์

สมาชิก

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด