กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

การศึกษาปัจจัยในการเลือกโรงอาหารของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. โดยใช้กระบวนการ ลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี

A STUDY OF FACTORS AFFECTING CAFETERIA CHOOSING BY FUZZY ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#KLLC 2024
#Digital Economy
การศึกษาปัจจัยในการเลือกโรงอาหารของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. โดยใช้กระบวนการ ลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี

รายละเอียด

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจปัจจัยที่ใช้เลือกโรงอาหารของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  โดยจะทำการจัดเรียงลำดับความสำคัญที่ใช้เลือกโรงอาหารด้วยกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสำรวจปัจจัยที่ใช้เลือกโรงอาหาร จะประกอบไปด้วยการตรวจสอบความสอดคล้องกันของเหตุผล และการหาค่าน้ำหนักปัจจัยหลักและปัจจัยย่อยที่ใช้ในการเลือกโรงอาหาร โดยมีกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 40 คน แบ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 ชั้นปีละ 10 คน ซึ่งจะทำแบบสำรวจผ่านระบบ Google form และแบบสำรวจกระดาษ โดยปัจจัยที่ใช้ในการสำรวจประกอบด้วย ปัจจัยหลัก 6 ปัจจัย ได้แก่ ราคา ลักษณะอาหาร สถานที่ตั้ง สภาพแวดล้อม ผู้ให้บริการ และการส่งเสริมทางการตลาด ปัจจัยย่อยอีก 19 ปัจจัย ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มาจากการคัดกรองด้วยทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยอันดับ 1 ที่ส่งผลต่อการเลือกโรงอาหารของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คือ ปัจจัยด้านลักษณะอาหาร ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คือ ปัจจัยด้านสถานที่ตั้ง ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 คือ ปัจจัยด้านผู้ให้บริการ และปัจจัยที่ติดอันดับที่ 5 และ 6 ของทุกชั้นปี คือ ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด 

วัตถุประสงค์

ในปัจจุบันมีร้านอาหารมากมายที่เป็นทางเลือกให้สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งโรงอาหารภายในคณะ และร้านอาหารรอบนอกของสถาบัน ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าด้วยทางเลือกในการทานอาหารที่หลากหลายนี้ ทำให้ในบริเวณพื้นที่รอบๆของสถาบันมีการแข่งขันกันเกิดขึ้น ทางผู้วิจัยจึงสนใจที่จะนำเรื่องการตัดสินใจแบบหลาบเกณฑ์ (Multi-Criteria Decision Making : MCDM) ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจและถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่มีการนำมาประยุกต์ใช้ในการวิจัยและพัฒนาในเรื่องต่างๆทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต การจัดการคุณภาพ หรือการคัดเลือกผู้จัดหาในงานด้านโลจิสติกส์  มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาถึงปัจจัยในการเลือกโรงอาหารของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อสะท้อนความต้องการที่แท้จริงของนักศึกษา เพื่อที่จะได้เป็นแนวทางให้กับผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาปรับปรุงโรงอาหาร ให้มีความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษามากยิ่งขึ้น และที่สำคัญเพื่อประยุกต์ใช้เครื่องมือที่ช่วยด้านการวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจอันเป็นหนึ่งในหัวใจหลักของวิศวกรรมอุตสาหการ

ผู้จัดทำ

กรกฤต ฤทธิช่วย
KORRAKRIT RITTICHUAY

#นักศึกษา

สมาชิก
เก็จตะวัน ปานนิล
KETTAWAN PARNNIN

#นักศึกษา

สมาชิก
สิทธิพร พิมพ์สกุล
Sittiporn Pimsakul

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด