กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

การประยุกต์ใช้ AI ในการตรวจจับวัตถุบนสนามหญ้า

Application Of AI For Object Detection on lawn

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#KLLC 2024
#Digital Technology
การประยุกต์ใช้ AI ในการตรวจจับวัตถุบนสนามหญ้า

รายละเอียด

 การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการตรวจจับวัตถุบนสนามหญ้า เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับเครื่องตัดหญ้าอัตโนมัติ เทคโนโลยี Object detection ช่วยให้เครื่องตัดหญ้าสามารถระบุและตัดหญ้าในพื้นที่ที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการจัดการแรงงานและปรับตัวต่อสภาพแวดล้อม ทำให้งานตัดหญ้าเป็นไปอย่างถูกต้องและประหยัดทรัพยากรในการดูแลรักษาพื้นที่. การประยุกต์ใช้ AI นี้ไม่เพียงทำให้กระบวนการทำงานอัตโนมัติ, แต่ยังเพิ่มความสามารถในการปรับตัวต่อเงื่อนไขต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อมทำงานจริง.

วัตถุประสงค์

การที่ไม่มีเวลาว่างเป็นปัญหาส่วนใหญ่ของหลายคนในปัจจุบัน เนื่องจากการที่ต้องทำงานหนักมากขึ้น ซึ่งอาจเกิดการงานที่เพิ่มมากขึ้นหรือกิจกรรมมากมายที่ต้องรับผิดชอบ ทำให้ส่งผลต่อการจัดการเวลาและการมีชีวิตที่มีคุณภาพ ดังนั้นในปัจจุบันจึงมีอุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติเกิดขึ้นมากมาย เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตในยุคสมัยปัจจุบัน และการตัดหญ้าเป็นกิจกรรมที่ใช้เวลานานและเสียแรงเป็นอย่างมาก กล่าวคือรถตัดหญ้าอัตโนมัติก็เป็นอุปกรณ์ ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน คณะผู้จัดทำจึงเลือกการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลภาพมาประยุกต์ใช้กับเครื่องตัดหญ้า เนื่องจากเทคโนโลยี AI เป็นเทคโนโลยียุคใหม่และมีการพัฒนาอยู่เสมอ และเป็นเทคโนโลยีที่มีการนำมาใช้อย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น มีการประยุกต์ใช้กับหลากหลายอุตสาหกรรม จึงเป็นเหตุผลที่เลือกใช้เทคโนโลยี AI ในโครงงานนี้ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้เครื่องตัดหญ้าทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ ไม่เสียเวลาในการตรวจจับและหยุดเครื่องเพื่อหลีกเลี่ยงขอบสนามหญ้าหรือวัตถุที่ไม่เหมาะสม 

ผู้จัดทำ

ภาสวุฒิ พูนศรีไชยสิทธิ์
PHASAWUT PHOONSRICHAIYASIT

#นักศึกษา

สมาชิก
ภูวดล ขึงโพธิ์
POOWADON KHUNGPO

#นักศึกษา

สมาชิก
สุธาศิณี วนิชย์ถนอม
SUTHASINEE WANITTHANOM

#นักศึกษา

สมาชิก
วรายุส พูลนุข
WARAYUT PHUNNUT

#นักศึกษา

สมาชิก
ธีรยศ เวียงทอง
Theerayod Wiangtong

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด