กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

ผลของอาหารเสริมมะขามป้อม (Phyllanthus emblica) ต่อการเจริญเติบโตและความต้านทานเชื้อโรค Aeromonas hydrophila ในลูกปลาดุกบิ๊กอุย (Clarias macrocephalus x C. gariepinus)

Effects of Amla (Phyllanthus emblica) supplementation on growth and disease resistance Aeromonas hydrophila in hybrid catfish fingerlings (Clarias macrocephalus x C. gariepinus)

@คณะเทคโนโลยีการเกษตร

#KLLC 2024
#BCG (Bio-Circular-Green Economy)
ผลของอาหารเสริมมะขามป้อม (Phyllanthus emblica) ต่อการเจริญเติบโตและความต้านทานเชื้อโรค Aeromonas hydrophila ในลูกปลาดุกบิ๊กอุย (Clarias macrocephalus x C. gariepinus)

รายละเอียด

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของอาหารเสริมมะขามป้อม (Phyllanthus emblica) ต่อการเจริญเติบโตและความต้านทานเชื้อโรค Aeromonas hydrophila ในลูกปลาดุกบิ๊กอุย (Clarias macrocephalus x C. gariepinus) 320 ตัว (น้ำหนักเฉลี่ย 4-5 กรัม ความยาว 8-9 ซม.) ตลอดระยะเวลา 8 สัปดาห์ วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (CRD) มีทั้งหมด 4 ชุดการทดลอง แต่ละชุดมี 4 ซ้ำ ซ้ำละ 20 ตัว แบ่งเป็น อาหารควบคุม (Control), อาหารทดลองผงมะขามป้อม 8, 10 และ 12% ของอาหารทดลอง ตามลำดับ ให้อาหารวันละ 2 มื้อจนอิ่ม ในช่วงเช้า 9.00 น. และเย็น 16.00 น. หลังจากสิ้นสุดการทดลองพบว่าอาหารทดลองมะขามป้อมทุกระดับมีประสิทธิภาพการเจริญเติบโต FW, WG, SGR และADG มีค่าน้อยกว่าอาหารควบคุม (Control) อย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) แต่ไม่พบความแตกต่างในอาหารทดลองผสมมะขามป้อมด้วยกันเอง (p<0.05) ศึกษาความต้านทานโรค A. hydrophila โดยฉีดเชื้อเข้าบริเวณเส้นข้างลำตัว หลังสิ้นสุดการทดลองที่ 96 ชั่วโมง พบว่าอาหารทดลองมะขามป้อมทุกระดับมีอัตรารอดชีวิตสูงกว่าอาหารควบคุม (Control) และมีค่าสูงที่สุดในอาหารผสมมะขามป้อม 8% มีอัตรารอดชีวิต 85% ในขณะที่อาหารควบคุมมีอัตรารอดชีวิตน้อยที่สุดที่ 70 % ถึงแม้ว่าอาหารทดลองมะขามป้อมจะแสดงผลประสิทธิภาพการเจริญเติบโตได้น้อยกว่าอาหารควบคุมแต่มีความต้านทานต่อโรคที่เพิ่มขึ้น อาหารผสมผงมะขามป้อมมีรสที่ค่อนข้างเปรี้ยวทำให้ปลากินอาหารได้อย่างไม่เต็มที่จึงอาจส่งผลทำให้น้ำหนักปลาดุกลดลง การใช้มะขามป้อมเป็นอาหารเสริมให้กับลูกปลาดุกบิ๊กอุยอาจไม่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตแต่อาจนำไปศึกษาต่อในความต้านทานต่อโรคที่เพิ่มขึ้น 

วัตถุประสงค์

ปัญหาสำคัญในการเพาะเลี้ยงปลาดุกที่พบได้โดยทั่วไป ได้แก่ พันธุ์ปลาไม่แข็งแรง อัตรารอดต่ำจากโรคและการขนส่ง ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงต้องใช้เคมีบำบัดหรือยาปฏิชีวนะซึ่งมีความเสี่ยงด้าน สิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้บริโภค จึงได้มีการทดลองใช้สมุนไพรธรรมชาติในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและเสริมภูมิคุ้มกันในการต้านทานโรครวมถึงการทำอุตสาหกรรมประมงที่ยั่งยืน  
มะขามป้อม (Phyllanthus emblica) เป็นยาอายุรเวทและสมุนไพรโบราณของเอเชียและอินเดีย ที่มีรายงานการวิจัยว่า ประกอบด้วยสารชีวเคมีที่มีคุณทางโภชนาการหลายชนิดที่โดยเฉพาะ กรด L-ascorbic (วิตามินซี) ซึ่งมีอยู่ในสัดส่วนที่มากในผลไม้ชนิดนี้เป็นวิตามินที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโต การทำงานทางสรีระและเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในการตอบสนองต่อภูมิคุ้มกัน  ผู้จัดทำจึงได้ทดลองใช้มะขามป้อม สมุนไพรไทยเป็นอาหารเสริมที่คาดว่าจะมีประสิทธิภาพในการเร่งการเจริญเติบโตและเสริมความต้านทานโรคให้กับลูกปลาดุกบิ๊กอุย 

ผู้จัดทำ

ณัฐชนน เอี่ยมละออง
NATCHANON IAMLAONG

#นักศึกษา

สมาชิก
อัจฉรี เรืองเดช
Uscharee Ruangdej

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา
นงนุช เลาหะวิสุทธิ์

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด