กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

การพัฒนาระบบแบ็คออฟฟิศสําหรับทีมชําระเงินของอโกด้า

Development of a Backoffice System for Agoda Payment Team

@คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

#KLLC 2024
#Digital Technology
การพัฒนาระบบแบ็คออฟฟิศสําหรับทีมชําระเงินของอโกด้า

รายละเอียด

	อโกด้าเซอร์วิสเซส เป็นเอเจนซี่ที่อำนวยความสะดวกในการสำรองที่พัก เที่ยวบิน การเดินทางภาคพื้นดิน และกิจกรรมต่าง ๆ โดยข้าพเจ้าได้เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาภายในทีม Payment-SeCo (ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ) อโกด้ามีแบ็คออฟฟิศ สำหรับทีมต่าง ๆ อยู่บนหลายแพลตฟอร์ม โดยมีเป้าหมายเพื่อตรวจสอบและระบุข้อผิดพลาดหรือจุดบกพร่องภายในระบบ อย่างไรก็ตาม สำหรับแบบฟอร์มการชำระเงินส่วนติดต่อผู้ใช้งานนั้น ยังไม่มีตัวช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล และพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้ หรือสิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
	เนื่องจากในขั้นตอนการชำระเงินภายในแบบฟอร์มการชำระเงินส่วนติดต่อผู้ใช้งาน ยังไม่มีการตรวจสอบพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้ นอกจากนี้ ทีมชำระเงินของอโกด้ายังมีหน้าที่ตรวจสอบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับการชำระเงิน แต่ในปัจจุบัน การค้นหาข้อมูลการชำระเงินมีความซับซ้อน เข้าใจได้ยาก และมีข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ต้องสืบค้นข้อมูลจากหลากหลายแพลตฟอร์ม จึงจะทราบถึงสาเหตุที่มีการชำระเงินผิดพลาด ดังนั้นทีมนักพัฒนาจึงมีความต้องการที่จะพัฒนาระบบดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงได้รับมอบหมายในการปรับปรุงระบบแบ็คออฟฟิศ และพัฒนาแดชบอร์ดเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยปรับปรุงแบ็คออฟฟิศให้สามารถรวบรวมและแสดงข้อมูลที่มีความชัดเจน ครบถ้วน และเข้าใจได้ง่าย รวมถึงพัฒนาแดชบอร์ดให้สามารถแสดงแผนภูมิและสถิติของแบบฟอร์มการชำระเงินส่วนติดต่อผู้ใช้งาน ทั้งนี้ เพื่อให้ทีมนักพัฒนาสามารถตรวจสอบข้อมูลในเชิงลึก ตรวจสอบข้อมูลภายในกระบวนการชำระเงิน และทราบถึงสาเหตุของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ง่าย และสะดวก

วัตถุประสงค์

	การพัฒนาซอฟต์แวร์นั้นมีความสำคัญอย่างมากที่จะทำให้มีซอฟต์แวร์ หรือเทคโนโลยีซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับงานที่มีอยู่ และจะต้องมีประสิทธิภาพ และทันสมัยอยู่เสมอ นำมาสู่การพัฒนาระบบชำระเงินของอโกด้า ซึ่งมีเซอร์วิสต่าง ๆ มากมายถูกใช้งานอยู่ เช่นเดียวกันกับช่องทางการชำระเงิน
	ซึ่งการตรวจสอบการชำระเงินบนแบบฟอร์มการจองของอโกด้านั้นยังไม่มีแดชบอร์ดที่แสดงผลในเชิงลึกได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าหากผู้พัฒนาระบบนั้นอยากทราบสาเหตุที่มีผู้จองสุทธิเพียงสองแสนคน แต่ผู้เข้าใช้งานทั้งหมดสี่แสนคน ก็ไม่สามารถทราบได้ว่าเกิดข้อผิดพลาดใดขึ้น หรือเป็นเพราะเหตุใด 
	ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงได้รับมอบหมายให้พัฒนาแดชบอร์ดเพื่อติดตามการใช้งานภายใน   แบบฟอร์มการจอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในระบบแบ็คออฟฟิศ โดยจะเป็นแดชบอร์ดที่มีไว้ให้นักพัฒนานั้นติดตามการใช้งาน และสามารถรับรู้ได้ถ้าหากมีระบบใดซึ่งเกี่ยวข้องกับแบบฟอร์มการจองมีการขัดข้องขึ้น

ผู้จัดทำ

สัณฐิตา กระจ่างวงศ์ไพศาล
SANTHITA KRAJANGWONGPAISAN

#นักศึกษา

สมาชิก
บุญประเสริฐ สุรักษ์รัตนสกุล
Boonprasert Surakratanasakul

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด