กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

ระบบจัดการโปรแกรมมิ่งแล็บ

Programming Laboratory Management System

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#KLLC 2024
#Digital Technology
ระบบจัดการโปรแกรมมิ่งแล็บ

รายละเอียด

โครงงานนี้จัดทำขึ้นมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบ Programming Laboratory Management System เนื่องจากเว็บไซต์ปัจจุบันมีแพลตฟอร์มที่ล้าสมัยและไม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานปัจจุบันได้อย่างเต็มที่ ด้วยเหตุนี้คณะผู้จัดทำได้มีแนวคิดที่จะนำเว็บไซต์เดิมมาพัฒนาใหม่เพื่อให้มีความทันสมัยและตอบโจทย์ผู้ใช้งานมากขึ้น รวมทั้งพัฒนาฟีเจอร์ต่าง ๆ เพิ่มเติม เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานทั้งอาจารย์และนักศึกษาในปัจจุบัน 
การพัฒนาเว็บไซต์ Programming Laboratory Management System นี้ ได้มีการออกแบบ หน้าเว็บไซต์ใหม่ทั้งหมดโดยใช้ React เพื่อปรับปรุง Frontend UI ของเว็บไซต์ใหม่ในส่วนของฝั่งนักศึกษาและฝั่งอาจารย์ ส่วนของ Backend ยังคงใช้ CodeIgniter Framework และ MySQL Database ซึ่งจะได้รับการปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมบางส่วนเพื่อให้รองรับฟีเจอร์ใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้าไปในระบบของเว็บไซต์

วัตถุประสงค์

ปัจจุบันเว็บไซต์ Programming Laboratory Management System เป็นช่องทางการใช้งานในการเรียนการสอน Lab วิชา Programming เนื่องจากสามารถอำนวยความสะดวกในการเรียนและทำ Lab ของนักศึกษาได้ นอกจากนี้ ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การทำงานของอาจารย์ผู้สอนง่ายขึ้น ดังนั้นเว็บไซต์จึงต้องสามารถตอบโจทย์การใช้งานของผู้ใช้และมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้แก่ผู้ใช้ได้ 
เว็บไซต์ที่ใช้งานในปัจจุบันถูกใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน และไม่ได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมระบบต่าง ๆ ทำให้ระบบบางอย่างมีความล้าสมัย บางอย่างใช้งานยาก ทำให้ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างเต็มที่ และส่งผลให้การ ทำงานของนักศึกษาและอาจารย์เป็นไปได้อย่างไม่ราบรื่น 
คณะผู้จัดทำได้เห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงจัดทำโครงงาน “ระบบจัดการโปรแกรมมิ่งแลป (Programming Laboratory Management System)” เพื่อมาแก้ปัญหาให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างเต็มที่ มีความทันสมัย น่าใช้งาน รวมถึงปรับปรุงและเพิ่มฟังก์ชันต่าง ๆ ที่ จำเป็น เพื่อให้ผู้ใช้ทั้งสองฝั่งได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีและทำงานต่าง ๆ ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

ผู้จัดทำ

ชาญวนิษฐ์ นุชอยู่
CHANWANIT NUCHYOO

#นักศึกษา

สมาชิก
ชรินดา สนธิดี
CHARINDA SONTHIDEE

#นักศึกษา

สมาชิก
ชนสรณ์ จึงมาริศกุล
CHANASORN CHUNGMARISAKUL

#นักศึกษา

สมาชิก
คณัฐ ตังติสานนท์
Kanut Tangtisanon

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา
เกียรติณรงค์ ทองประเสริฐ
Kiatnarong Tongprasert

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด